Inicializace menu Inicializace menu...

Beseda vědce-kabalisty , Dr. Michaela Laitmana s Dr. Ichakem Orionem, jaderním fyzikem, vyučujícím na universitě Ben-Guriona v Negevě.

                                                                   20. dubna 2009

                 

                                                        

                                                                           1. část:

I.Orion: Dobrý den, pane doktore Laitmane. Jmenuji se Ichak Orion, přednáší jadernou fyziku na univerzitě Ben-Guriona. Začal jsem s astronomie a kosmologie. Ale přešel sem k jaderní fyzice, vzhledem tomu, že právě ona je schopna dát odpovědi na nejsložitější otázky. Pokud kabala skutečně odkrývá tajemství, to tato může dát odpovědi na některé moje složité otázky. Chtěl by je uslyšet a též pochopit, kde se spojuje věda kabala s pozemskými přírodními vědami.

Začnu otázkami z oblasti kosmologie, které mě nedodávají klid od samého počátku mého studia. Jeden z nejsložitějších vědeckých problémů je ,pochopení podstaty času a prostoru. Každému, dokonce tomu nejobyčejnějšímu člověku, sledujícímu nyní naši besedu je znám problém času. Čas „utíká“, čas se může táhnout a letět, čas se může „zastavit na místě“.

M. Laitman: To znamená, že čas je relativně závislý na pocitech člověka.

I. Orion: Ano. Tento pocit zná každý. Mimo to, teorie relativity Einsteina hovoří o relativitě času i ve fyzikálních systémech. I když se v nich nehovoří o pocitech, ale čas též relativně je závislý na rychlosti, se kterou se systém pohybuje. Při velkých rychlostech čas plyne jinak, než v systému, který je v klidu.

Náš vesmír se pohybuje a rozšiřuje. A zde odborníci na kosmologii s tímto problémem, že pokud je nutné zkoumat procesy, probíhající v bodě A v porovnání s bodem B, tak je nepochopitelné, jaký měření času používat, když v každém z bodů , je jiný? Já, jako vědec-kosmolog, chci vidět celý systém vesmíru seshora. Nutně potřebuji celkové, absolutní definice. Pro tento účel se rozhodlo v kosmologii používat všeobecný pojem „ umělý čas“. I když chápeme, že je toto něco neexistujícího v realitě, ale jsme nuceni s tímto pojmem pracovat na řešení kosmologických problémů.

Obrátil jsem se k filozofií a vyslechl univerzitní kurz na téma „filozofie času“. Mnoho jsem četl a kladl otázky, ale uspokojující odpovědi jsem tak i nezískal. V této otázce vidím jeden z ústřední problémů všech odvětví současné fyziky. Může nám la pomoc v pochopení podstaty času?

M. Laitman: Tento problém lze projednávat v různých aspektech. Především, ve vědě kabala není poem čas jako takový, čas se určuje počtem činnosti. Samotná činnost je vyvolána určitými silami, zdůvodnitelnými spojeními a počtem vykonané činnosti, toto je i čas (doba). Když je vykonáno 10 činností, tak i čas je měřen 10 jednotkami.

I.Orion: Ano, ale vždyť to jsou jen naše pocity. Když se nacházím doma a nic nedělám, tak se čas zastavil?

M. Laitman: Čas je vždy relativně je závislý na pocitech pozorovatele. Pokud neprobíhá žádný pohyb, nespouští se v činnost řetězec nějakých událostí, činnosti, když každá následující je vyvolána předcházející, to znamená , že pokud nejsou změny, tak není ani čas.

I. Orion: Tj. musím nyní vnést do mých vzorců doplňující komponent, který počítá s pozorovatelem?

M. Laitman: Ovšem.  I toto plně odpovídá teorii relativity Einsteina. Zde i věda kabala a fyzika, jsou zajedno. Tento objev Einsteina byl nejblíže tomu, jak kabala vysvětluje pojmy světla, pohybu, času.

Pokud budeme používat pozemské pojmy , tu plně můžeme je vysvětlit s pomocí nesložitých zákonů jako je například, Newtonův zákon. Při tomto nevznikají žádné rozpory, neboť tyto zákony působí v mezích ohraničeného prostorů, jakým je zeměkoule. A v tomto prostoru nevycházíme za hranici rychlosti světla. Ovšem, když s pomocí současných fyzikálních přístrojů se pokusíme vyjít za jeho hranice a v podstatě i za hranice pozemské existence, ale zde se setkáváme s problémem. Je nám jasné, že tam, za hranicemi pozemského, působí jiné zákony, které nemůžeme  nepochopit svojí pozemskou logikou, nějak nepocítit.

I.Orion: V tomto nemáme žádné rozpory. Dnes, jak se mi zdá, u nikoho nevyvolává pochybnosti, že ty zákonnosti , které objevil Einstein, jsou reálné a zdůvodněné. Rozdíl je jen v různých úrovních pochopení toho, co objevil. Pokud budeme muset ve svých systémových výpočtech respektovat pocity samotného pozorovatele, tak se mi zdá, že to vytvoří vážnou překážku pro řešení.

M. Laitman: Vůbec ne. Musíme od samotného počátku pochopit, že vesmír a celý náš svět je odrazem našich citů a ničeho víc. Vždyť, pokud nejsem já a nejsou moje pocity, existuje vůbec tento svět?

I. Orion: Toto je též filozofická otázka.

M. Laitman: Pokud je toto filozofie, to ta její část, která je těsně spojena se skutečností a nezabývá se odstraněnými úvahami o ní. Je to otázka, která se vztahuje k oblasti pochopení reality. Chceme v našich vědeckých výzkumech pochopit realitu v co největší objektivní formě. ,tj. co nejvíc odstraněnou od logiky a citů samotného pozorovatele. Ale to není možné! Nelze nerespektovat samotného vědce, neboť tento pozoruje, měří, převádí svoje pocity do čísel a vzorců. Jak bychom jej nemohli respektovat?

I. Orion: Toto zní velmi logicky.

M. Laitman: A tehdy je to takto, že všechny základní pojmy, takové, jako je čas, prostor, pohyb a vše, co se s nimi děje, a právě tímto se i zabývá kosmologie. Vše toto existuje pouze podle vztahu k samotnému člověku, který pociťuje změny těchto parametrů. Natolik jsme malí ve srovnání s měřítky vesmíru, ale bez našich citů nelze o jeho existenci vůbec hovořit.

I. Orion: Takovýto přístup je skutečně velmi zajímavý a může dát mohutný impuls k vývoji současné vědy. Zdá se mi, že pokud předáme tento přístup do matematiky,tj. nebojíme se k hrubému výzkumu matematických veličin doplnit parametry, respektující samotného pozorovatele, tak můžeme objevit pro současnou vědu absolutně nové obzory. A právě toto na dnešní den je pro mnohé složité a nepochopitelné.

Další moje otázka se týká tématu rozšiřování vesmíru. Jako student jsem měl štěstí studovat u pana profesora Hokinga, který na Židovské univerzitě přednášel kurz, hlavně pro aspiranty a vyučující. Ale mě se podařilo být na těchto přednáškách. Toto probíhalo konce osmdesátých let a v té době otázka rozšiřování vesmíru vyvolává ve vědeckém světě bouřlivé spory.  Z jedné strany existovaly ověřené údaje o tom, že v daný moment se vesmír rozšiřuje, ale nachází se v intermediárním stavu, tj.,není jasné co se bude dál dít. Rozšiřování buď bude pokračovat a nebo se zastaví. Je možné, že začne zpětná komprese. Hoking představil model, podle kterého vesmír připomíná kouli, rozšiřující se ve čtyřrozměrném prostoru. V určité etapě se začne vesmír smršťovat se ve zpátečním směru a přejde k jednomu  výchozímu bodu, ze kterého začal jeho vývoj. Tj.místo velkého výbuch, který přivede ke vzniku vesmíru, předpověděl velkou katastrofu. Kosmologie se nepřetržitě vyvíjí, zdokonalují se přístroje a metody výzkumu. Před 15 lety byly zveřejněny výsledky přesnějších pokusů, které hovoří o tom, že se vesmír rozšiřuje do nekonečna.

M. Laitman: Ano, vesmír nemá hranice.

I. Orion: Ano, ztrácí hranice a rozšiřuje se do nekonečna.

M. Laitman: Jak vysvětluje fyzika pojem nekonečna? Nemám dostatek volného času se zajímat tím co probíhá v současné vědě, ale pojem nekonečna nikdy nebyl považován za vědecký. Přesná věda se vždy řídila pojmy v mezích nějakých dočasných a prostorových hranic. Jak nyní vysvětluje podstatu nekonečna a toho prostoru, který obchvacuje vesmír ve svém rozšiřování se? Co je top za prostor?

I. Orion: Je zde několik problémů. Především, současná teoretická fyzika operuje matematickými pojmy a zakládá se na matematické logice. Je to princip popisování fyzikálních procesů jazykem matematických vzorců, který byl založen ještě Emanuelem Kantem.

M. Laitman: Ano, ale není to jen obyčejným pokusem  vyhnout se podstatě problému?

I. Orion: Ano, někdy to takto i pociťujeme, zvlášť když se mluví o těch případech, které nás přivádí k nekonečnu.

M. Laitman: Tyto případy jsou mimo hranice našich citů a proto není možné je pochopit, a vysvětlit je jinak než přechodem na jazyk matematiky.

I. Orion: Velmi správně. Vezmeme li, například,takové  téma jako je zakřivení vesmíru. Nepřipravoval jsem si na toto otázku, ale naše beseda je dnes velmi otevřená. Tak tedy, zakřivení vesmíru vnáší určitý problém pro pozorování. Například, pokud chci uvidět nějakou vzdálenou hvězdu, tak je toto nemožné pokud se nachází za hranicí mého  horizontu.Tj. dokonce nachází li se tam a my předpokládáme, že existuje nekonečné množství hvězd a galaxií, to pro mě tam stejně není, neboť nemám možnost ji objevit. Když porovnám člověka s malým mravencem , sedícího na horní straně kulatého míče, to nemá žádnou  možnost uvidět to, co se nachází dole pod kulatým míčem, je to proto, že nemá pro tento výhled  správný úhel pohledu. Tak i člověk je omezen ve svém výhledu. Proto se snažíme nějak obejít problém nekonečna.

M. Laitman: Ve vědě kabala se hovoří o tom, že v duchovním světě je několik rovin. Všechny se nachází za hranicí našeho vesmíru. Mezi nimi jsou přechody a každý z nich má svoji hranici. Tak tedy, z těchto duchovních světů, přes jejich hranice proráží do našeho vesmíru malá jiskra Světla. Proražení tohoto Světla je i ten „významný výbuch“. Tato drobná částice duchovní energie je dostačující pro existenci našeho vesmíru a všeho, co v něm je. Kabala vysvětluje, tě takový proces probíhá vždy při přechodu z jednoho světa do druhého, počínaje světem Adam Kadmon následně ke všem ostatním světům. Nejdříve z vyššího úrovně proráží malá jiskra světla. Tato prochází z nižší hranice nejvyššího světa přes „strop“, tj. horní hranici nižšího světa a vytváří celý nižší svět. Jedné malé jiskry Světa stačí pro plné vytvoření nižšího světa.

I. Orion: Ve fyzice též hodnotí velký výbuch jako proražení a počítá se s reálnou existencí jiných světů. Pokud masa jiných světů je porovnatelná s našim vesmírem, to vzniká otázka, co obklopuje tyto všechny světy. Možná toto je ten duchovní svět, o kterém hovoří kabala a tento do sebe zapojuje všechno. Je možné, že právě v tomto je nějaká shoda mezi vědou a kabalou.

Nechci měnit svoji profesi. Chci shromažďovat fyzikální údaje ze zkušeností, matematických výpočtů, počítačových simulací, které též vznikají na základě výpočtů a z dalších všemožných jiných zdrojů. Ale chci pochopit podstatu fyzikálních veličin a obracím se k filozofii, ale tato mě nemůže dát očekávané vysvětlení. Je zde nějaká krize.

M. Laitman: Krize ve filozofii začala dávno. Vždyť fyzika a další odvětví přírodních věd jsou založena na vědeckých zkušenostech, ale filozofie od samého počátku se vytvářela na úsudků jednotlivých lidí, které nelze bylo ověřit. Filozofie se nezabývá něčím reálným a věda kabala se neslučuje s takovým to přístupem. V tomto smyslu filozofie a kabala jsou absolutně protikladná. Jedním ze základních principů kabaly je: „ Soudce nemá více, než to co vidí jeho oči“., tj. ve svém výzkumu skutečnosti může se jen řídit tím, co sami pociťujeme. Zrak je našim nejvíce vyvinutým orgánem citů, proto právě mluvíme o něm. Filozofie je však zproštěna reality, zabývá se něčím, co je jakoby výš nad materiálním, argumentuje pojmy, které neodpovídají realitě, proto ji nemůžeme vnímat vážně.

I. Orion: Chci vysvětlit, proč přece jenom se obracíme k filozofii. Z mého pohledu filozofie je schopna probouzet pochybnost a pochybnost je nutnou vlastností pro vědce. Proto obracení se k filozofii může být prospěšné. Mimo to, filozofie uznává přírodu jako jedinou sílu, určující vše v tomto světě. Tuto sílu nazývají různě. Nejdříve Descart hovořil o Bohu. Následně se objevilo Junovo „Pojednání  o lidské přírodě“, ve kterém podrobuje k pochybnosti vůbec vše. Tohoto filozofa si zvlášť vážím právě za to, že se vzbouřil proti dogma a přerval hranice klasické filozofie. Následně byla snaha Kanta uspořádat protichůdnosti ve filozofii. Ještě později započala filozofie vědy,tj. kdy se snažila filozofie vytvořit a poskytnout vědě nějaký společný směr. Ale mě se zdá, že je nutné jít obráceným směrem, od vědy k filozofii. A zde není dostatek nějakého nového přístupu , který by do vědy přinesl něco většího, než jen vzorce. Něco by umožnilo vědci-fyzikovi získat uspokojení z toho co objevuje, získat osobitou dodatečnou svobodu…

M. Laitman: Ano, ale je s podmínkou, že prozkoumáme jen látku a formy, do které se zahaluje. V předmluvě ke knize „Zohar“ se vysvětluje, že existují 4 kategorie: látka, forma, zahalena do látky, abstraktní forma a absolutní podstata. Za pomoci našich orgánů citů můžeme prozkoumat jen látku a formu, zahalenou do látky, neboť pouze tyto jsou dostupné pro naše orgány citů. Všechno ostatní se nezkoumá, neboť se nachází za hranicemi naší citlivosti. Proto se kabala tímto nezabývá. Otázkou je, mohou li fyzikové vstoupit do té oblasti, kterou dokonce i kabalisté nechávají uzavřenou. Vědeckým pokládáme to, co můžeme vidět, zkoumat s pomocí orgánů citů, vysledovat zdůvodnitelná spojení. Proč bychom se měli snažit uvidět to, co v zásadě není možné uvidět?

I. Orion: Jsem rád, že to od vás slyším.Hovoří to o tom, že dodržujeme jedny a tytéž pravidla. Výjimkou můžou být možná výzkumy profesora Alana Guta z Cambridge, který vytvořil teorii vysvětlující procesy, procházející ve vesmíru již po velkém výbuchu. On tedy tvrdí, že v přírodě je něco předurčené. Nejsem si jist, že všichni s tímto souhlasí.Ale pokud přece jen existuje, tak bych chtěl citovat jeho výrok:“Velký výbuch je projevem nejvyššího potenciálu a tento projev je náhodným“.

M. Laitman: Co se týče náhody, řekl bych, že je to jen to, co dnes se zdá nám pochopitelné.

I. Orion: Jeho teorie v podstatě potvrzuje náhodný charakter událostí. Píše: „Sestup vyššího potencionálu na nejnižší úroveň je nepředvídané, neboť tento stav, ke kterému se tento potenciál sestoupil, je jen jeden z nekonečného množství stavů“. Tj. vypadá to, že se vše mohlo odehrát jinak. A my bychom se mohli objevit v úplně jiném vesmíru.

M. Laitman: Tak si on představuje tento proces. Nikdo nemůže tyto jeho předpoklady  ani potvrdit, ani vyvrátit.

I. Orion: Ano, je však jedna věc, kvůli které bych chtěl vědět, co říká kabala. Ve fyzice se obvykle usuzuje, že pokud existuje spousta stavů,  tak proč musíme přijímat názor, že se uskutečňuje jen jeden.

M. Laitman: Kabala s tímto vůbec nesouhlasí. Žijeme v tomto světě podle přísně určených zákonů, které stále zkoumáme, hlouběji pronikáme do podstaty neživotné, rostlinné a živočišné látky. Dokonce se snažíme zkoumat samy sebe,tj. lidskou úroveň , i když je to nemožné, neboť pro takový výzkum je nutné se pozvednout nad sebe a pohledět na sebe, jakoby „seshora“. Ale z našich výzkumů vyplynulo jedno tvrdé pravidlo, „železný“ zákon: nic náhodné ve světě není. I kvantová fyzika hovoří o tomto. Ovšem vznikají situace, kterým dokonce nerozumíme, například, duální příroda světa…

I. Orion: Právě na toto jsem se chtěl zeptat. Mám v ruce knihu židovského fyzika, laureáta Nobelovi ceny Richarda Fainmana „Zvláštní teorie“. Ještě jedna jeho vědecko-populární kniha se jmenuje „Smysl všeho tohoto“ a už podle názvů lze vycítit mimořádnost tohoto člověka a úroveň jeho zájmů. Především jej po právu lze zařadit k zakladatelům současné kvantové teorie. Mimo přímého vkladu pro vědu, on byl i nenapodobitelným lektorem a jeho žáci vydali sérii knih podle konceptů jeho přednášek. Mimo tohoto, on byl významný ještě tím, že chápal zvláštnost celé této teorie. Ve fyzice je někdy nutné se smířit s tím, že nějaká teorie se zdá zvláštní, což je absolutně nemožné, například, v matematice, využívající  všeobecně přijaté zákonitosti. Našim úkolem je prozkoumat vesmír. Proto pokud se ani  nesetkáváme s něčím zvláštním, nás toto nezastaví a my jdeme dál.

V dalších otázkách by se nechtělo sestoupit z kosmu k další, více konkrétnějším problémům.

M. Laitman: Právě jsem se chtěl zeptat, jak jste se od kosmologie dostal ke kvantové fyzice. Vzdáleností mezi těmito obory, je nekonečnost.

I. Orion: Dnes mezi nimi je přesně prozkoumané spojení.

M. Laitman: Ano, ale tím neméně jsou metody výzkumu různé.

I. Orion: Máte pravdu , jsou absolutně různé, ale již koncem minulého století se hovořilo p astrofyzice částic. Hoking dodnes se zabývá spojením mezi kvanty a kosmologii. Ve finále je fyzika povolána k tomu, aby vysvětlila celý materiální svět a všechny, s tímto spojené, jevy.

Jsem členem izraelské astrologické společnosti, ne jednou jsem rád  pozoroval dalekohledem  noční hvězdné nebe a moje následující otázka bude spojena s astrologii a hvězdami.

M. Laitman: Je pro mě zajímavé, co Vy, jako vědec, vidíte ve hvězdách, když je pozorujete, zkoumáte, vidíte, jak se rozletí na různé strany?

I. Orion: Vývoj vesmíru.

M. Laitman: Co tím máte na mysli „vývoj vesmíru“ ?

I. Orion: Jak to všechno vzniklo? Jak se celý systém zachovává? Proč všechno toto existuje?

M. Laitman: Nezdá se vám, že zdroj všech těchto otázek je v přání zjistit , odkud jsme, proč a pro co existujeme, co bude s námi dál? Vždyť tyto otázky skrytě existují a vedou nás k výzkumu. V dětství jsem se též věnoval astronomii a dokonce jsem snil se tomu věnovávat i v budoucnu, ale pociťoval jsem, že tento zájem vychází z vnitřní otázky o svém zdroji. Byl to hluboký pocit, že právě tam, v hvězdném nebi , nachází se místo, kde jsem se narodil.

I. Orion: I v tomto jsme si podobni. Můj zájem o fyziku započal kolem mých 6-7 let. Tehdy se vysílal televizní seriál, ve kterém ukazovali kosmonauty a vyprávělo se o kosmu a mě to přitahovalo. Ale hned vznikala otázka, kde se ve všem tímto nacházím sám já,tj., ne kde se nacházím fyzicky, ale jaký je můj vztah ke celému tomuto světu.

Myslím si, že naše vysílání se může stát začátkem celé série televizních programů, ve kterých budeme se věnovat právě těmto otázkám.

↑ Nahoru

        

          

         KURZ KABALY OD 22.02.15

        

         

        

       

        

   

     

                  objednat zde

       

 -  F. KAFKA " PŘED ZÁKONEM" 

-  DĚTI INDIGO: NADÁNÍ NEBO POTRESTÁNÍ ?

-  ZMĚŇ OSUD

-  SEX, KTERÝ HLEDÁME

-  JAK SE NESTÁT RUKOJMÍM BANK

-  ČÍM LIDI PŘITAHUJE FAŠISMUS

-  KDY NÁS PŘESTANOU BAVIT PROPADY FONDOVÉHO TRHU…

-  ZLO NEEXISTUJE, PANE !

-  NESPORNÁ SPRÁVNOST PŘIRODY  

- CO SE STALO V PÁTEK PŘED 5769 LETY

KRIZE: BUDE TO ZAJÍMAVÉ

- KRIZE - PRO NAŠE BLAHO

- KONEC EPOCHY EGOIZMU

- BOŽSKÉ SPIKNUTI 

- GLOBÁLNÍ MODEL BUSINESSU

- POSÍLIT NAŠE DĚTI

- DROGY A SPOLEČNOST - KDO Z KOHO

NA PRAHU ZMĚN

- KRONIKA (NE) USKUTEČNĚNÉHO EXPERIMENTU

- KRIZE: CO DÁL?

- PŘÍČINA VŠECH UTRPENÍ

- K PROBLEMATICE ZDRAVÍ ČLOVÉKA

- NA PROTĚJŠÍ STRANĚ

- TECHNIKA ZÍSKÁVÁNÍ A ODEVZDÁVÁNÍ

- ODDĚLENĚ A SPOLU

BUDE LI TŘETÍ SVÉTOVÁ VÁLKA?

- NĚCO O ZÁHROBNÍM SVĚTE 

- SLABÉ POHLAVÍ A NEBO MYŠLENKY O OPRAVDOVÉM MUŽI  

- BOD ODPOČTU

- ČEMU A JAK UČIT DĚTI

- "VYŠŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ": JAK VYCHOVÁVAT ŠŤASTNÉ DĚTI?

- PROČ JE TOLIK UTRPENÍ?

- NENÍ TŘEBA JEŠTĚ JEDNOU OTEVÍRAT AMERIKU!

- JSME PŘIPRAVENI NA DRUHOU VLNU KRIZE? 

- OBCHOD BUDOUSNOSTI

- CO ZNAMENÁ PŘÍBĚH ADAMA A EVY V NAŠICH DOBÁCH

- ZA PRINCIPEM POTĚŠENÍ

Copyright © 2008 Kabbalah.cz
Developed by ILM Internet Solutions Prague