Inicializace menu Inicializace menu...

Představitelky Ženského fóra mj. Jana Pavlidis ,televizní hlasatelka a novinářka, Natalie Vetr, generální ředitelka Akademie strategických her a další se setkaly s profesorem Michaelem Laitmanem, prezident Mezinárodní akademie kabaly, aby si pohovořili o globálních a rapidních změnách sociální role ženy v současném světě, který na otázky žen odpovídal z pohledu učení kabaly.

Předpokládala kabala, že může dojít k této situaci? Jakou mají ženy budoucnost? Jaké jsou   příčiny takového hlubokého , globálního konfliktu mezi ženou a mužem? Proč jdeme každý různými směry?Jak se mají ženy změnit, aby zůstaly potřebné jedna k druhému? Co si o tom myslí kabala?

Michael Laitman : Kabala určuje ženě hlavní roli v tomto světě. Proto, že pokud budeme mluvit o vývoji světa, to především o jeho pokračování. A v pokračování generací je žena. Od generace po generaci ona i pokračuje v existenci světa, který by bez ní nemohl existovat. Mimo to, vzhledem tomu, že vytváří základ pro vývoj další generace – ona vychovává a podporuje – přirozeně bez ní není možný žádný pokrok, celkový život. Muž bez ženy není ve stavu žít. Ženy bez mužů se přece jen nějak se nějak pořádají, ale muži bez žen prostě upadají a odkloňují se od reality. Jedině co je podporuje, je fotbal a pivo.

Toto vychází z našich kořenů, neboť vytvořené stvoření (hebr.Malhut)je ženského rodu. Malhut - ženský základ všeho stvoření i byla ,v principu, vytvořena. A muž – jen jako její pomocný element, vedoucí, možná v něčem, ale ne konající kvůli ní. To znamená, že muži v tomto světě, ve skutečnosti převzali ne tuto roli. Musí hrát v tomto světě pomocnou roli – od generace po generaci pomáhat ženě pokračovat a správně rozvíjet generaci.

Představte si, pokud bychom správně vychovali, alespoň jednu generaci. Myslím si, že pokud by muži nezasahovali do výchovy, to ženy by velmi rychle by našli správný vzorec, dle kterého je nutné vychovávat děti. A tehdy bychom museli napravit jednu generaci a ty následující by již byly na mnoho lepší, a nebylo by tolik úpadů mravů, jako je tomu dnes.

Dle kabaly, svět existuje kolem ženy. Tak zvaná Malhut – je skládající se svět ženského rodu. A Zeir Anpin – její mužská část – existuje jen pro to, aby pomáhal, podporoval a naplňoval ji v souladu s jejími přáními.

Náš svět je opakem duchovního světa. A existuje v absolutních nesprávných systémech chování, nesprávných systémech součinnosti lidí: mezi sebou i s okolním prostředím. Proto i pozorujeme opačný obraz: muži vzali do svých rukou řízení světa a ve skutečnosti nejsou víc než malé děti. Náš svět – pokud bychom jej viděli ze strany – prostě převrátí. A kabala jej vykresluje jinačím. Právě ženská složka musí určovat mužské složce, jakým způsobem má, kvůli ní, jednat. A tehdy se svět bude pohybovat k nápravě.

Je to trochu ostré, nečekané a ,možná, paradoxně to zní, ale je to o tom jak hovoří kabala, proto, že tímto způsobem objevuje Nejvyšší systém řízení, jehož jsme dnes protikladem. A všechny signály řízení, které sestupují seshora dolů převládající věnováním pozornosti právě ženám. A u nás na světě je to všechno obráceně – dominující mužská příroda našeho světa, kterou prostě muži egoisticky zkazili, je opakem dominující ženské přírodě.Vyššího světa.

Tím neméně, co máme dělat? Žijeme ve velkém městě a v jeho realitách. Ženy jsou aktivní a důležité v byznysu , služebné se starají o domácnost, chůvy vychovávají děti. Jak se máme vrátit ke své původní roli bez pomoci mužů?

Michael Laitman: Jak jsem již mluvil o upřednostňující roli ženy v rozvoji, měl jsem na mysli harmonický vývoj v souladu s odpovídajícími s vyššími zákony, s vyšším schématem řízení našeho světa. V našem světě se nic neděje náhodně.Vše, co probíhá v něm, je následkem sestupu vyšších sil do našeho světa. A pokud se v našich očích něco děje neočekávaně, náhodně, ono se nám to takto jen jeví. Pokud bychom viděli celý systém světa, plnou vzájemnou činnost, to bychom zjistili, že se nic neobjevuje z ničeho. Toto vůbec v přírodě neexistuje, všechno má svoji příčinu a důsledek.

Hovoříc o přednostní roli ženy v našem světě, mám na mysli harmonickou spolupráci obou pohlaví, ve všem., - tak, jak je to založeno v přírodě. Ne v soupeření, ne v potlačování, nebo v nátlaku, ze strany, na někoho: „Já takto a ty v tomto“. Ne tak, jako v Americe, kde všechno se nasměrovalo jiným směrem a rovnoprávnost se stala ,prostě,nějakou společenskou nemocí , a naopak, v jiných zemích je to naopak – potlačuje se ženská polovina. Mluvím o harmonické součinnosti mezi pohlavími. Toto je možné jen tehdy, budeme li správně vychovávat novou generaci, jinak se nám to nepovede.

Ženy se musí věnovat i byznysu , i domácnosti, i čemukoliv jinému. Každý člověk má absolutní plnou svobodu vůle na svoji realizaci. Ale vztahy – a o tom hovořím – vztahy k ní, jako i vztahy mezi ženou a mužem, musí odpovídat tomu, jak je to zařízeno v přírodě.

My prostě neznáme těch zákonů v přírodě, které odpovídají zákonům našich vztahů v rodině, s dětmi, ve společnosti, ve státě, mezi národy. Neznáme ty zákony, ale oni existují. Jak fyzikální, biologické a všechny ostatní zákony existují na různých úrovních neživé, rostlinné a živočišné přírody, tak i na úrovni „člověk“ v přírodě též existují zákony. My je prostě nezníme, nevidíme jejich projevování se, proto místo jich vymýšlíme svoje. Ale pokud bychom je objevili, tak bychom uviděli takovou harmonii mezi ženou a mužem, že bychom si nekladli žádné otázky, máme li jí dosáhnout.

Souhlasíte s tím, že instituce manželství a rodiny , v současné době, jsou přežité? To znamená, že ekonomických, sociálních, morálních a mravních předpokladů pro vytvoření rodiny, pro společné soužití je o hodně méně. Co si myslíte o tomto?

Michael Laitman: Máte absolutní pravdu. Ale je to o tom, že jsme si sami vytvořili takovou společnost, naše vztahy a náš život. Příčina není v tom, že příroda je takto vytvořena. Příroda je utvořena stále: souhlasně jejím požadavkům musíme rodit děti, vychovávat je, starat se o předky a potomstvo – bez tohoto to není možné.

To, že jsme ve svém životě vytvořili umělé systémy bez ohledu na to, jakými mají být ve shodě s přírodou – to je náš problém. Pokud bychom viděli v přírodě jak je utvořena lidská společnost,tzv. bytová výstavba ,udělali by jsme to absolutně jinak.Nedošli bychom k závěru, že již nemá smysl vytvářet rodinu, rodit děti, a vůbec, pojďte, vyměníme si místa – muži a ženy – na pár generací, nebo vynalezneme umělé způsoby sexuálního uspokojení a vůbec zapomeneme jeden na druhého.

Toto je už natolik uměle námi vytvořené neboť již několik tisíciletí jsme se nezabývali svým egoizmem. Nesnažili jsme se jej nějak předělat. Maximálně, se jej snažíme potlačit, aby nevybouchl v našem nitru a nedonutil nás se vzájemně požírat. Snažíme si jej zahnat do nějakého patřičného rámce , nějakých společenských vztahů, zákonů, zákazů atd. Ale tento náš vnitřní egoizmus jsme se nikdy nesnažili napravit, předělat na lepší využití. A proto jsme se vehnali do takového stavu, když se dostavila krize rodiny, krize manželství, rodičů a dětí, že jsme na všechno rezignovali.

Ale to je asi stav lidstva, krize, která na nás nastupuje a stejně nás donutí se předělat. A tehdy všichni pochopíme, že je nutné uvidět tu skrytou ,od lidské společnosti ,část přírody , kterou objevuje kabala. Zkoumajíc fyzikální, chemické, biologické a další zákony, víme jakým způsobem je výhodně využít. A kdybychom tímto způsobem objevili zákony, které odpovídají Naší úrovni „člověk“- součinnost v rodině, ve společnosti, samým ze sebou – to bychom se mohli napravit v souladu s těmito zákony, tj.vyrovnat se s přírodou a byli bychom úplně šťastní.

Budeme li hovořit o takové části lidské existence, kterou je sexuální, erotické uspokojení, to tyto vztahy nyní prodělávají značnou transformaci. V dnešní době je sex poměrně zviditelní, např. prostřednictvím TV, je i v populární kultuře, je v časopisech – prostě všude. Ale není skutečné hluboké blízkosti. Nedávno provedené průzkumy poukázaly na to, že mnohé ženy , v dnešní době, strádají od nepřítomnosti hlubokého vaginálního orgasmu. To znamená, že mezi ženou a mužem se promíchaly role, a my nemůžeme vstupovat do takových vztahů, které by ospravedlňovaly rodiny a existenci muže a ženy. Co by jste nám poradil?

Michael Laitman: Správných vztahů mezi mužem a ženou nikdy nebylo. Zdá se nám, že tyto byli, ale ve skutečnosti jsme byli jen méně egoističtí a oni byli méně náročnější. Nedívali se na sex, tak, jako hledíme na něj dnes.. Viděli v něm normální komunikaci muže a ženy, který je v tomto nutný, proto, aby si vytvořili určité sblížení, a v tomto pokračovali vztahy v rodině, ve výchově atd,

Dokonce pokud lidé žijí v jednom pokoji, ale nežiji spolu sexuálně, mezi nimi není opravdového spojení. Sexuální spojení mezi pohlavími je nutná, bez toho nemůže existovat rodina. Ale ta musí existovat na základě správné součinnosti, a ne na základě egoistického využití jeden druhého, když se ukojí, otočí od svého partnera, a ty nic již od něj nepotřebuješ. Potřebuješ jen, aby on vedle tebe existoval ,proto, aby když budeš mít zase „choutky“ nebo nějaké sexuální touhy, rychle je realizovat, a znovu se věnovat svým zájmům a činnosti.

Kabala hovoří, že v rámci společného nápravy naší generace vůči sobě, k přírodě, k ostatním lidem, v první řadě je nutné napravit vztah k rodině. Tj.vrátit lásku, která nikdy nebyla, ale která existuje ze strany přírody. Vždyť láska znamená , že rozumím tvým požadavkům, přáním a tyto stavím před svoje, a ty jednáš takto i vůči mě, a díky tomuto existujeme. Jestli bychom, tímto způsobem, mezi sebou obcovali, takto se připravovali na sex, tak si představte jaký by byl, Já bych prožíval vlastní orgasmus společně s orgasmem partnera, a obráceně. A tehdy bychom dokázali pochopit, co je to opravdový sex.

Dnes si žádný člověk na světě si neumí představit co to je. Neboť ani jeden člověk se nemůže v rouše „přetvořit“ do jiného, udělat to tak, aby to bylo kvůli jinému, a současně s tím pochopit, a přežít tento obrovský požitek, ten největší v našem světě, je to pravda. Tak hovoří kabala.

Pochopili jsme to. To znamená na základě rodiny a manželství – duchovní spojení. A vše ostatní – až potom. Je to správně?

Michael Laitman: Ano.

A jaký máte vztah k hezkým ženám?

Michael Laitman: Krása, jak jistě chápete, je vnější a vnitřní. A pokud lidé žijí spolu dlouho tak už potom nevěnují pozornost vnějšnosti, a vidí jeden u druhého, jen vnitřní podstatu. Je jim dokonce zatěžko se soustředit na vnější obraz, pro ně člověk představuje celý komplex, miluji jej „z nitra“. Je to jako když matka nepozoruje, že její děti, možná jsou i ošklivé, neboť jsou pro ní hezké – miluje je.

Ze vně může člověk vypadat jakkoliv, ale pokud je vnitřně hezký,a ty jsi to zjistil svoje pouto, je ti blízký, přestáváš vnímat jeho vnější vzhled. Toto pozorujeme u žen: pokud miluji muže, to je miluji z nitra, nedívají se na vnější krásu.

U mužů je to problém, pro ně je životní vnějšnost prakticky vše. A u žen tomu není, pro ně jsou důležitější , u mužů, vnitřní kvality. Podívejte se, budeme li mluvit o kráse, tak já, jako muž, ovšem budu vnímat vnější krásu, ale jako člověka mě neupoutávají í krásné vampýry navenek, ale hodné.

Celkově, krása v kabale se otvírá jako dobro. Dobro – jako by synonymum krásy. Když se člověk povznáší nad svým egoizmem, stává se hodným ve vztahu k ostatním. Pokud tato dobrota je pochopena, tehdy k němu pociťuješ lásku, věnuješ mu pozornost, přeješ si být jeho blízkým. Tehdy se samozřejmě díváš na hezké ženy, ale jako na výkladní skříň. V kabale přece jenom vzniká nutnost ve vnitřním kontaktu.

Donuťte své muže trochu změnit orientaci, až příliš je vše dnes zaměřeno na vnějšnost. V tomto nám pomůžou vnitřní krize. Donutí nás změnit náš vztah k podstatě a věnovat pozornost nitru člověka, a ne jeho vzhledu.

Na světě je hodně hezkých žen, které pociťují obrovský tlak ze strany kultu mládí a krásy. Utrácejí se závratné částky na to, aby vypadat hezkou, vypadat stylově. Mnoho klientek k nám přichází s prosbou, abychom je udělali hezkými. Co se myslíte o snaze krásně a stylově vypadat – je to pýcha?

Michael Laitman: Ne, pýcha to je úplně něco jiného. To, o čem hovoříte, nemá nic společného se společenskými vzájemnými vztahy součásti“ přeji si vládnout nad někým, přeji si být známým“ atd. Ženská snaha být krásnou – je přirozená, je to instinktivní ,pocházející od přírody. Žena se může nacházet v jakémkoliv stavu – a stejně je povinna se podívat na sebe, a něco udělat. I v těch nejhorších stavech, stejně myslí na krásu.

Nemůžeme to dokonce spojovat se svobodou vůle – takto jednat je nutí příroda. Proto nesmíme za to ženy odsuzovat. Já bych šel ještě dál, pro ženy , ale i pro muže bych ve školách zorganizoval zvláštní kurz péče o sebe. Lidi se mají kontaktovat, musí správně sebe ukazovat, naladit jeden druhého na správné pochopení a spojení. A toto je celá věda. Ale bohužel naše výchova na toto se dnes zapomíná.

Nemyslím si ,absolutně, že snaha hezky vypadat je pýcha. Myslím si, že bychom ženě měli vytvořit vše co by ji umožnilo být hezkou. Vždyť se žena snaží být hezkou nejen kvůli mužům, ale více kvůli sobě nebo kvůli jiným ženám., je to takový určitý druh soupeření. Je to přirozená nutnost i kvůli tomu, že společnost je dokonce povinna se starat o to, aby ji vyhověla.

Myslím si, že žena by měla dostávat dokonce o několik peněz ,měsíčně, víc, aby měla prostředky na péči o sebe neboli je to její přirozená potřeba. A tyto peníze by měly být utráceny pouze na toto.

Představte si, o kolik by se ženy cítily lépe, veseleji, s větší elánem a příjemněji. Jak by byly vděčné společnosti za takovou jednoduchou malou pozornost.

Chtěla bych se, pane profesore, zeptat: Lidé se setkávají, zamilují se, uzavřou manželství a za určitou dobu zjistí, že jsou si cizí. Jak si vybrat správně, jak se správně rozhodnout? Řídit se pouze rozumem nebo citem, při výběru člověka, za kterého se mám provdat, mám s ním společně žít, vytvořit rodinu, vychovat děti? Jak se správně vybrat?

Micharel Laitman: Bohužel, nevím jak postupovat při správném výběru. Nás nevychovávali tímto způsobem a nikdy tomu neučili – ani ve škole, ani v rodině. Vždyť rodiče samy nevěděli jak: nevychovávali je taky správně.

Proč bychom, s pohledu na rozpad rodiny, nezačali seriozní výchovou ve škole na téma : co je to rodina, jak se chovat v rodině, jak se vychovávat, jak vychovávat děti atd.? Je to celá vědy, bez které by svět nemohl existovat. A podívejte se jak toto opomíjíme. Je důležitější, aby člověk znal např.Newtoni zákony?! Stejně si je později nepamatuje. A ty zákony vlastní existence v rodině, s dětmi, s rodiči. Vysvětlit člověku, s pohledu biologie, psychologie jeho chování, správné vzájemné vztahy s ostatními – toto je dle mého názoru nejpotřebnější věda. Proč o tom ani nepřemýšlíme? Vidíte, nejsme náhodou hloupí lidé, nebo co? Ani nevím jak to mám říci.

Říkáte :“ Jak se mám seznámit, odkud bude vědět, s kým bude žít? Dříve, při malém egoizmu, tyto otázky nevznikaly: rodiče hledali, nebo člověk si sám našel svoji polovinu, nebo ona jeho, a bylo to. Dnes páry žiji spolu deset let, potom se vezmou, a jakmile se vezmou Již nemohou spolu žít. Fenomen! Protože se zavázali jeden druhému a egoizmus toto nestrpí.

Jestli jsme nebyli jeden druhému zavázani svými podpisy, tak by toto strpěl, neboť egoizmu by se zdálo „V jakýkoliv moment já můžu od ní odejít“ Ale jakmile egoizmus cíti, že jej uzavřely do tohoto rámce, tak to dál již trpět nemůže. Proto zde nic nepomůže, mimo kompenzace správné výchovy.

Jestli člověk uvidí, že vyhrává, skutečně vyhrává díky správně vytvořené rodiny, nebude mít žádné problémy, bude chtít být s ní. Přece jenom s přáním užívat si – je naše egoistická příroda.. A kdybychom věděli jakým způsobem se můžeme vzájemně užívat, to bychom se nikdy neodtrhli od svého sexuálního partnera, ani od rodiny, ani od ničeho jiného. Jediné, co usíme – pochopit, jako to udělat.

Ale pokud se to už stalo, co máme dělat? Jestli se výběr uskutečnil a porozuměnáí nevzniklo. Máme měnit partnera a nebo se ještě nějak domluvit?

Michael Laitman: Člověku se zdá, že je to možné, ještě a ještě budou, možná, více lepší partneři. Myslím si, že je zde pouze nutná konzultace s odborníky. Obracíte li se na mě, tak vám odpovím jednoduše: „ Musíte se věnovat něčemu společně. Vymyslete si nějakou společnou činnost. Musíte být partnery nejen v rodinném životě, ale i v něčem vedlejším. Budete li dělat něco společně: něco vytvářet, něco podnikat – není důležité co, poslouží to k otevření jednoho před druhým a k vytvoření vzájemného spojení“.

Děkujeme vám za rozhovor! Je to velmi zřídka, když žena a muž mohou mít možnosti, snahu a přání ve společném hledání řešení ,zpepokují obě strany, problémů. Zdá se mi, že dnešní rozhovor je velmi symbolický. Chce nám takto na to myslet.

Michael Laitman: Ja vím, že řešení problémů mezi mužem a ženou – ne největší hluboké úrovni, je tam, kde tyto jsou ve skutečnosti – řeší všechny naše problémy, neboť toto je základ celého života.

Jsem rád, že se zahajuje Forum „Žena v současném světě“. Doufám, že to nebude jenom žena v současném světě (víte jak si to představují muži),ale i žena jako základ života. Je to téma, které se dotkne v hlubokých problémů a dovede k jejich , všech , správnému řešení.

Pokud bychom ženu , její vztah k životu, postavili do čela a začali ji naslouchat…Mimochodem, kabala velmi přesně k tomuto vyzývý – naslouchat. Muž musí naslouchat ženu a v jakýchkoliv složitých situacích ji žádat o radu, neboť, jakvíme, v našem světě žena chybuje o hodně méně než muž. Muž vždy chybuje, je plný fantazie, je jako velké dítě. Proto „Žena v současném světě“ – je téma, které, jak si myslím, může řešit všechny naše otázky.

Přeji vám hodně zdar a úspěchů!

↑ Nahoru

        

          

         KURZ KABALY OD 22.02.15

        

         

        

       

        

   

     

                  objednat zde

       

 -  F. KAFKA " PŘED ZÁKONEM" 

-  DĚTI INDIGO: NADÁNÍ NEBO POTRESTÁNÍ ?

-  ZMĚŇ OSUD

-  SEX, KTERÝ HLEDÁME

-  JAK SE NESTÁT RUKOJMÍM BANK

-  ČÍM LIDI PŘITAHUJE FAŠISMUS

-  KDY NÁS PŘESTANOU BAVIT PROPADY FONDOVÉHO TRHU…

-  ZLO NEEXISTUJE, PANE !

-  NESPORNÁ SPRÁVNOST PŘIRODY  

- CO SE STALO V PÁTEK PŘED 5769 LETY

KRIZE: BUDE TO ZAJÍMAVÉ

- KRIZE - PRO NAŠE BLAHO

- KONEC EPOCHY EGOIZMU

- BOŽSKÉ SPIKNUTI 

- GLOBÁLNÍ MODEL BUSINESSU

- POSÍLIT NAŠE DĚTI

- DROGY A SPOLEČNOST - KDO Z KOHO

NA PRAHU ZMĚN

- KRONIKA (NE) USKUTEČNĚNÉHO EXPERIMENTU

- KRIZE: CO DÁL?

- PŘÍČINA VŠECH UTRPENÍ

- K PROBLEMATICE ZDRAVÍ ČLOVÉKA

- NA PROTĚJŠÍ STRANĚ

- TECHNIKA ZÍSKÁVÁNÍ A ODEVZDÁVÁNÍ

- ODDĚLENĚ A SPOLU

BUDE LI TŘETÍ SVÉTOVÁ VÁLKA?

- NĚCO O ZÁHROBNÍM SVĚTE 

- SLABÉ POHLAVÍ A NEBO MYŠLENKY O OPRAVDOVÉM MUŽI  

- BOD ODPOČTU

- ČEMU A JAK UČIT DĚTI

- "VYŠŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ": JAK VYCHOVÁVAT ŠŤASTNÉ DĚTI?

- PROČ JE TOLIK UTRPENÍ?

- NENÍ TŘEBA JEŠTĚ JEDNOU OTEVÍRAT AMERIKU!

- JSME PŘIPRAVENI NA DRUHOU VLNU KRIZE? 

- OBCHOD BUDOUSNOSTI

- CO ZNAMENÁ PŘÍBĚH ADAMA A EVY V NAŠICH DOBÁCH

- ZA PRINCIPEM POTĚŠENÍ

Copyright © 2008 Kabbalah.cz
Developed by ILM Internet Solutions Prague