Inicializace menu Inicializace menu...

                                                      Kabala o sexu

Beseda vědce kabalisty Michaela Laitmana s vyučujícími Akademie kabaly Michailem Sanilevičem a Jevgenijem Litvarem

                                                        11. července 2007

Obsah:

- Duchovní kořeny sexu
- Příčina stydlivosti
- „Egoizmus“ a „altruizmus“ v kabale
- Jaký postoj má Stvořitel k sexu
- V rámci našeho světa není odpověďˇ
- Co očekává muž od ženy
- Co potřebuje žena
- Kabala o jednopohlavní lásce
- Pro všechny je jen jeden lék
- Prostituce – je to špatně  nebo dobře
- Sex se nachází v základech všech našich myšlenek
- O hierarchii naplnění
- Po prudkém vzestupu nastane rezignace

                                          Duchovní kořeny sexu

    M.Sanilevič: Asi začneme od nejtriviálnější otázky: Jaké jsou duchovní kořeny sexu?  Jsou-li vůbec?

    M.Laitman: Kabala se chová ke všemu, prostě jako k přírodě, a proto není zapotřebí nějakých omluv, úvahy o tom, co je hezké a co není. Zde nejsou zakázaná témata. A vůbec není důležité o čem nyní mluvíme. Musíme uvažovat o sexu, o dětech a dalších velkých vědeckých problémech, o krizi vesmíru, o jeho zrození nebo zmizení ze života, o dětských hračkách nebo o fotbale, ale o čem bychom nehovořili – máme stále na mysli přírodu. Pokud ten či onen jev existuje v přírodě, my jej rozebíráme.

Sex – to je ohromná, mocná  pohybující se síla, která zaměstnává dospělé lidi během, prakticky, celého jejich života a určuje rozhodující většinu motivace našeho chování. Ovšemže je to velmi vážný jev lidské přirozenosti, která je základem našeho života. Vidíme, že na tomto jsou závislé skoro všechny aspekty našeho života: kultura, literatura, věda, komunikace, samotná stavba společnosti. To znamená, že právě sex, láska a žárlivost určuje   vše.

     Tak je to předem v nás vytvořené přírodou, toto  je nejdůležitější. Za prvé proto, že bez nich by nebylo možné pokračování života a příroda se snaží k pokračování a vývoji. Za druhé proto, že bez sexu by se zbavili lidé velkého stimulu komunikace jeden s druhým. Na tomto jevu, na této vnitřní snaze, se zakládá velká nadstavba jako lidská společnost, která touží jen po tomto. A to už nemluvím o rodině a dětech. Sex určuje veškerou strukturu vesmíru,

vzájemný vztah mezi pohlavími. Ale to není jen  tento vzájemný vztah, on je to ještě zdroj maximálního požitku v našem světě.

Veškerá příroda našeho světa je přání požitků. Je to snaha elementů, atomů, molekul zachovat si svoji strukturu, přání rozšiřovat se, spotřebovávat, získávat, dělit se, rozmnožovat se: přání zúčastnit se, měnit se, přizpůsobit se, obsazovat velkou plochu, stále se nacházet v kontaktu a v rovnováze s okolím. I toto je  snaha užít si a naplnit se.

Možná termín „užít si“ – není úplně přesný. Připusťme, že když tuto knihu pozvednu a potom ji pustím, tak upadne na zem, tak kde je zde snaha užít si? Ano, je to snaha dosáhnout maximální rovnováhy s okolní přírodou, vychutnat si velké naplnění atd. Tomuto se snaží neživá, rostlinná, živočišná a  přirozeně i lidská příroda a každá z nich v míře svého egoizmu, v míře přání najít, ochránit, pohltit, určit a nějak se projevit.

 Čím větší ocenění následuje za činností, totiž, čím větší naplnění může přinést ten či jiný objekt nebo jev, tím je vyšší, tím je silnější, tím dřív to potlačí ostatní jevy. Proto je to takto zařízeno přírodou, aby vztahy mezi pohlavími, vzájemné působení mezi nimi, dávali v našem světě maximálně možné potěšení. A proto podvědomě přemýšlíme, vybíráme, po celou dobu  hledáme, porovnáváme  a analyzujeme všechno, co se týče  tohoto jevu, jako největšího, jako nejjasnějšího v našem životě.

    Pokud bychom se obrátili k psychologům, k fyziologům, ke genetikům, tak  ti nepochybě potvrdí, že všechno v životě je spojeno vzájemnými vztahy mezi pohlavími. Toto probíhá na živočišné úrovni, když podle vůně, kvality a podle  nám nepochopitelných vlastností pociťujeme nepřízeň nebo přitažlivost, oddalování se nebo spojování jeden s druhým, v podvědomí nebo již více si uvědomující  – cokoliv.

     Kabala tomuto věnuje značnou pozornost, proto, neboť tento jev nám umožňuje život, pohyb, rozšiřování a vývoj. A hovoří o tom, že je to nejmohutnější pohybující se síla ve vesmíru a na světě.

    Veškerý vesmír je rozdělen na mužskou a ženskou část. Duchovní kořen sexu – to je duchovní síla, která při vstupu do kontaktu, naplňuje každou ze stran, dodává jí duchovní požitek. Je to takto speciálně vytvořeno, abychom mohli přírodu dovést k jednotě, ke spojení, k systému, ke společnému propojení.

                                         Příčina stydlivosti

     M.Sanilevič: Pokud hovoříme, že sex je přirozený a přírodní jev. Tak odkud, vzniká stydlivost, omezení, trapnost kolem této otázky? Proč se lidé, zpravidla, stydí mluvit o sexu, když i on má svůj duchovní kořen?

    M.Laitman: To je velmi zajímavé vidět na příkladu z Bible: vždyť Adam a Eva najednou zjistili, že jsou nazí (dřív se tohoto nevšímali), začali se stydět své obnaženosti a vyrobili si oblečení a odtud se všechno vyvíjelo. Zvířata nemají stydlivost, oni jen bojují za pohlavní styk, nic víc. Takto se v první řadě projevuje rozdíl mezi živočišnou a lidskou úrovní.

     Protože člověk již pociťuje svobodu vůle, možnost výběru ve své činnosti, spojení s tím či oním možným partnerem, v tomto či jiném druhu tohoto spojení. Vzhledem k tomu, že se projevuje jeho svoboda vůle, tak se člověk červená: vybírá si jakého druhu činnost má zvolit a uskutečnit, jak to může být ohodnoceno ostatními, k jakému výsledku to může dovést atd.  To znamená , že vše co se týče sexu, ano i získání požitku v jakýchkoliv, více či méně pociťujících dávkách, na lidské úrovni je spojeno se stísněností, neboť zde je člověk schopen si vybrat, jak má jednat. Bylo by jeho jednání nesvobodné a přísně determinované přírodou, to by u nás k němu pochopitelně nevznikal žádný zvláštní vztah, plnili bychom svoje funkce, tak jak je plní zvířata.

    M.Sanilevič: Tyto jednání jsou svobodné nebo se nám to jen zdá, že jsou svobodné? Vždyť jste při posledním vysílání hovořil, že člověk nemá svobodu vůle?

    M.Laitman: Jsou v našem světě, na naší úrovni lidé svobodní? Ovšemže ne. Celkově, všechno co se děje, není nic víc, než egoistický výpočet, který provádíme vědomě anebo podvědomě. Ale na naší úrovni se stejně stydíme za svoje činy.

     Ve skutečnosti zde probíhá velmi zajímavé skrytí od člověka. Ta  okolnost, že  na tom, co dělá, není nic špatného vůči přírodě, skrytí od toho, že i zde není žádná svoboda vůle. Ovšem tyto pocity jsou nám dány proto, abychom se,  přece jenom, pohybovali ve svém egoistickém, absolutně nesvobodném vývoji. Pokud nedosáhneme takové úrovně vývoje, až se začneme pozvedávat nad svojí přírodou, včetně nad sexem a nad vším, co je s ním spojeno a začneme hledat v sobě duchovní naplnění.

     Všechno to, co je  spojeno se sexem nás odlišuje od zvířat a je námi chápáno jako svoboda výběru, svoboda vůle a to určuje celý náš život. Není důležité v jakém věku, nezávisle od síly náklonnosti člověka, je vždy tento silný pocit na úrovni „člověk“.

                                        „Egoizmus „ a „altruizmus“ v kabale.

    J.Litvar: Co si kabala představuje pod pojmy „egoizmus“ a „altruizmus“?
   
    M.Laitman: Veškerá příroda se snaží k požitku, k naplnění. Ovšem pokud je řeč o přírodě na úrovni neživé, rostlinné a živočišné, tak je toto naplnění bez pocitu požitku. Na  úrovni „člověk“, kdy je možný výběr činů, hromadění přání, tehdy hovoříme, že naplnění má nasměrovaný charakter, vychází od samotného člověka a proto se nazývá už nejen naplněním, ale požitkem.

     Takové pojmy, jako je egoizmus a altruizmus nehodnotí kabala v rámci našeho světa, protože zde jsme všichni absolutně nesvobodní, nacházíme se pod vládou přírody. Kabala vysvětluje egoizmus a altruizmus jako síly, působící nad našim světem tam, kde se pozvedáme nad naší pozemskou přírodou a začínáme chápat duchovní svět.

     Tak tam existují dvě obrovské, protikladné  síly – egoistická a altruistická. Tyto síly jsou, skutečně protikladné, ale v našem světě( který je níž než duchovní úroveň)  mezi nimi není takový rozdíl. Dokonce když se nám zdá, že je to projevování altruizmu, tak je zde zásadně vždy skryta egoistická motivace. Lze uvést příklady: matka, která miluje svoje dítě a je připravena za něj dát i život nebo člověk, který miluje vlast, rodinu, lidstvo, jakékoliv blahodárná jednání, kdy riskuje životem a obětuje sebe – všechno toto se tak či jinak zakládá vyloženě na egoistickém vnitřním výpočtu. A toto psychologové vědí. Tyto lidské vlastnosti se využívají pro vývoj člověka, k jeho výchově za různých okolností, řekněme v armádě nebo v jiných společnostech. To znamená, že veškeré motivace jsou egoistická.

     J.Litvar: Při operování s pojmy „egoizmus“ a „altruizmus“,  myslíte tím něco jiného, více hlubšího ve směru více egoistického, absolutně nesvobodného vývoje, než je úroveň našeho světa?

     M.Laitman: Ne. Nemohu mluvit o duchovním světě a při tom se nedotýkat našeho světa.  Jak  pro popsání našeho světa, tak i světa duchovního se využívají dva termíny. Proto budu pokaždé říkat, co jmenovitě si pod tímto představuji.

    J.Litvar: Problém lásky a sexu trápí skutečně všechny. Otázky k tomuto tématu jsme nedostali prostřednictvím internetu, ale v rámci pouliční ankety „ Položte tři otázky opravdovému kabalistovi“ a na našich setkáních se začátečníky a z webových stránek pro nováčky, kteří se zajímají o kabalu.

                                       Jaký postoj má Stvořitel k sexu

     J.Litvar: Jaký postoj má Stvořitel k početným sexuálním kontaktům člověka? Jaké jsou morální hodnoty Stvořitele ve sféře sexu?

     M.Laitman: Člověk se pohybuje ke svému cíli – vyvinout se a stát se rovným se Stvořitelem a to v základě, pod vlivem dvou protikladných sil: kladné a záporné. I když taková definice těchto sil je podmíněna, my to  prostě  takto vnímáme. Ve skutečnosti vycházejí z jediného zdroje – od Stvořitele, který vyvolává náš vývoj, působí na nás tak: přání – požitek, naplnění – zpustošení, ještě větší zpustošení – ještě větší touha k naplnění a tak dále.  Tím, že v nás vyvolává tyto pocity střídavě, tak nás, tímto způsobem, vyvíjí kvalitativně.

     To znamená, že množství těchto střídavých zpuštění a naplnění přivádějí člověka k určitým kvalitativním známkám samotných procesů.. Na tom je i vše postaveno:  hladovím – beru si jídlo – opět hladovím-opět si beru atd. A tak je to ve všem: spánek – bdělost, například. To znamená, že se vše dělí na dva poměrné protikladné stavy, pohyby, jevy. Ale pro nás je důležité jaký vzniká výsledek mezi nimi, jak se v konečném stavu vyvíjí.

    Proto bych nemluvil o jevech, které probíhají s lidmi, zda jsou kladné anebo záporné, tyto jsou pro nás přirozené. Ale kde vzniká svobodná vůle člověka? Jak využívá tyto jevy? Je docela možné, že zjevně a otevřeně využívá svůj egoizmus, ale přitom chápe, že toto využití je učí, hýbe s ním a výsledně jej brzy přivede k nějakému kladnému výsledku, Vždyť velmi často hledíme na člověka ze strany a  říkáme :“ S nim už nic nenaděláme. Nelze jej přesvědčit. Musí dostat pár facek osudu a tehdy se poučí“.

     Tímto způsobem je vše založeno v přírodě: naplnění – zklamání, znovu naplnění – zklamání přivádí člověka k tomu, že se stává dvojitě, trojitě, několikrát zpustošen. A tehdy si klade otázku: „K čemu potřebuji tyto naplnění? K čemu jsou mi ta zpustošení? Jaký závěr mám z toho vyvodit?  Jaký bude konečný výsledek? No dobře, v daný moment si užívám a takových momentů je velmi mnoho, ale následně se stávám zpustošený, rozpačitý, nemocný. Mám-li se honit za nějakými krátkými požitky?“ Vždyť všechny naše požitky jsou krátkodobé ve srovnání s tou dobou, která je zapotřebí, abych je dosáhl.

 Vše toto přivádí člověka k jedné jediné otázce: „A jak má člověk žít, aby se nehonil za všemi těmito požitky? Lze dosáhnout stavu, ve kterém si jednoduše užívám a přitom zůstávám v tomto nepřetržitém, věčném klidu, absolutně naplněn a pociťoval v sobě věčný a dokonalý život? Když se nebudu bát,  že to všechno za minutu přejde a zmizí a nebude to jen nějaké opojení: Tak teď se naplnit a zítra –  ať je po třeba  potopa. Je takový stav možný?“

     Všechny krize, negativní procesy, které dnes pozorujeme – zklamání, sebevraždy, narkotika, pohlavní rozvrácenost – vše toto probíhá kvůli nepřítomnosti toho, že máme možnost dosáhnout dokonalého stavu.

      Odsud i pochází živelný sex, na který se ptáte, ten má dnes přirozenou příčinu. Před člověkem stojí otázka : „V čem mohu najít sám sebe?“ A  toto nepřetržité rychlé hledání nás  přivádí k rozvodům, náhodným kontaktům, které se časem ukáží jako nepřirozené. Toto všechno je proto, aby se mohl rychle zvládnout odpovídající stupeň našeho vývoje a zvnějšku pochopit, že ve skutečnosti v rámci našeho života není ani nejmenší možnosti minimálního požitku, protože v dalším momentě za požitkem pocítíš dvojnásobnou velkou prázdnotu, než před tím, když  si vychutnal požitek.

     V tomto je i příčina toho, co se děje v naší době s živelními kontakty a podobnými problémy, které jsou  spojené se sexem. Hledím na to jako na příznak velmi mohutného vývoje lidstva a jsem moc rád, že se  to děje tak intenzivně. To znamená, že se nacházíme na prahu přesného pochopení nicotnosti  takovéto existence  a správné perspektivy pro položení si otázky o smyslu života.

     J.Litvar: Lze říci, jak pravil Žvaneckij: „Pijte – je to zdravé“? Lze nyní říci „ Užívejte si – je to zdravé“?

     M.Laitman: No, za prvé v našem světě není zakázáno si užívat. Příroda sestavila určité rámce. Člověk si pro toto zřizuje ještě doplňující rámce. Ale my chápeme, že všechno působí jen ve velmi souviseních mezích. Lidstvo se rádo baví pokrytectvím, zakrývá se tím, že hold my nejsme  takoví, jací jsme ve skutečnosti. Zobrazujeme obraz lidstva úplně opačně, než ve skutečnosti tento obraz vypadá. Pokud se na sebe podíváme ze strany, tak se ten obraz bude zdát dost nevzhledný. Ale jak by to nebylo, vše vede k poznání zla a objevení našeho skutečného stavu.  A v tomto nám sex  hodně pomáhá.

                                         V rámci našeho světa není odpověď

     M.Sanilevič: Lze říci, že se kabala nechová záporně k těm omezením, která na nás v sexu  klade náboženství?

     M.Laitman: Kabala se k ničemu nechová ani kladně ani záporně, kromě jediného: k tomu, že přivádí člověka ke správnému položení otázky o smyslu života, po kterém u něj vznikne přesný směr na získání odpovědi, k pochopení Vyššího světa.  Proto, že odtud nepřicházejí do našeho světa všechny kořeny, všechny příkazy, všechny zákony a uskutečňuje se řízení námi. Pokud člověk,  kladoucí si otázku o smyslu života, pochopí, že musí objevit pro sebe Vyšší svět, to znamená síť vedoucích sil, tak se k tomu hodí jakákoliv cesta. Není v tom nic dobrého ani nic špatného. Hlavní je – rychle pochopit celý systém nashromáždění údajně kladné a záporné informace, aby bylo možné správně klást tuto otázku. To znamená, pochopit, že v rámci našeho světa odpověď neexistuje. Odpověďˇ- je v těch silách, které na nás působí.

     Tehdy, přirozeně, se daří, že samotného člověka nesoudíme a ani není za co jej soudit, on je plně řízený. Nemá proč jej soudit za tyto jevy, neboť jsou přírodní. A pokud jsme je zahnali do nějakých rámců  a následně za jeho výstup z nich člověka odsuzují, tak to je stejné jako když donutíme tygra zajít k ovečkám, ale ne, aby je jedl. Je to možné? No, ovšem, že není! Pod vlivem nějakých zvláštních trestů  nebo drezůry lze něco udělat, ale v jakoukoliv minutu se může „utrhnout“. Proto si stejně příroda, jak to dobře víme, vezme svoje. Proto musíme člověka gramotně zkoumat a neskrývat  jací jsme.

     Myslím si, že problém je v tom, že lidstvo si myslí, že se  v těchto otázkách vyzná. A má  nepatrné znalosti  v oblasti sexu, lásky, psychologie, psychiatrie, naplnění všemožných přání určujících chování člověka, nechce poslouchat odborníky a myslí si, že ty normy, které si samy nastavíme, jsou správné. Jako móda, nebo co?

     Myslím si, že to probíhá proto, že určité vrstvě vyhovuje nařizovat všemožné rámce a omezení, aby bylo snadněji řídit společnost. Podívejte se, co dělají s prezidenty – s Kennedym, Clintonem a v Izraeli, vůbec po celém světě se vytváří  absolutně nepřirozená omezení, rámce, povzbuzení a tresty. Prostě, člověk hledá pro sebe to, jak by udělal ze svého života nějaké  hezké představení, než by ho bral  takový, jaký ve skutečnosti je.

                                        Co muž očekává od ženy?

J.Litvar: Jedna dívka, Julie, se ptá: „Myslí si kabala, že je špatné mít sex před svatbou?“

M.Laitman: Pokud se ptáte mě…Kabala si nic nemyslí. Kabala nám objevuje zákony světa, zákony života. Dnes vidíme, že je vše otevřené a nejsou žádná omezení. Děti začínají s pohlavním životem na středních školách, od dvanácti, třinácti let a v celém světě se to hodnotí jako normální. I když se snažíme moc o tom nehovořit,  stalo se to přirozeným jevem a zasahuje to absolutně všechny země a všechny kultury. Je to spojeno s vývojem člověka, s tím, že začínáme vstupovat do období svého skutečného egoistického dozrávání. Společně s tím vznikly velmi zajímavé jevy, jako je  móda na umělé panictví. Dívky ve dvaceti pěti, po té, co prožili tak dobře plný život, jdou a obnovují si panenství. Znamená to, že si panenství přece nějak cení.

Já se zajímám o tyto nové vlivy, neboť hovoří o úrovni vývoje člověka – jak postupoval po kabalistické škále: jak daleko se nacházíme od pochopení našeho správného stavu. K dnešnímu dni vidím, že po všem, co probíhá, muž si cení panenství, i když se zdá, že není k tomuto vychován. Jaké vychování získal z knih, od společnosti, na těch večírcích…Za deset – patnáct let, poté co začal vést pohlavní život, se věnuje významu čistoty a podle tohoto jevu si vybírá protějšek.

To znamená, že je to ze strany muže přirozený požadavek k ženě. Přeje si, aby ona byla částí jeho osoby, patřila jen jemu, byla jeho věcí. Můžete říkat co chcete, nakolik je to hezké nebo ne, ale tento pocit, tento požadavek je v něm od přírody a nikdy nepohasl a žádné dnešní společenské podmínky, nebo jejich zánik, jej k tomuto nepřivedly. Je to zajímavý jev.

A to nemluvím o muslimském světě. Mluvím, prostě o současné společnosti.

J.Litvar: Znamená to, snaha muže najít si ženu, která by před ním nepoznala žádného jiného, má nějaké duchovní kořeny?

M.Laitman: Ovšem.

J.Litvar: To není spojeno s jeho obyčejnou, lidskou, živočišnou přírodou?

M.Laitman: V žádném případě.

J.Litvar: Jaké jsou to tedy kořeny?
    
     M.Laitman: U člověka existuje takové pochopení, jako je panenství (to je to, co vůbec neexistuje u zvířat), které nasvědčuje tomu, že je to Tvoje a zdůrazňuje to. Toto nám dává příroda, sama nám ukazuje, představuje takový vztah. Proč to? Proč je to tak zjevné? Proč to existuje dodnes? S člověkem se nic nestalo v průběhu mnoha tisíců let, nepřidalo se nic k jeho vývoji po všech ostatních úrovních živočišného světa a stejně se to cení.

     Protože náš sňatek, narození našeho potomstva předpokládá spojení mezi dvěma protikladnými pohlavími. Ze strany muže se předkládají jiné požadavky než ze strany ženy, to proto, že vycházejí z různých kořenů: věrnost ženy ve vztahu k muži je podobnou věrností člověka ve vztahu k Stvořiteli.

      J.Litvar: Ó!

     M.Laitman: Ano, proto zde nemůžou být žádné otázky. Prostě chci říci, že lidstvo výsledně dojde k podobnosti kořenů a větví. To znamená, k podobnosti všech úrovní našeho života: všech instituce jevů, vzájemných vztahů – k Vyššímu světu. Poté, co uvidíme Vyšší svět, se mu budeme chtít  podobat, bude pro nás natolik přitažlivý, že budeme pociťovat takový požitek z duchovního naplnění, že  nám tento požitek bude určovat všechnu pozemskou činnost.

     Až přijde taková chvíle, když dobrovolně a vědomě přijdeme na to, že duchovní svět bude určovat náš stávající život, tak se vrátíme k tvrdým rámcům chování ve vztahu mezi mužem a ženou, neboť mezi duchovními kořeny nemůže být nic jiného. Tam žena patří jen jednomu, jedinému muži.

     J.Litvar: Řekl jste „tvrdým“. Bude to vůči ženě násilné?

    M.Laitman: Ne! Ne násilně, přirozeně. Bude to vycházet z pochopení.

    J.Litvar: Bude to vnitřní úsilí každého?

   M.Laitman: Na základě pochopení Vyššího světa. Hledě na duchovní kořeny, na celou síť sil, nebudu přirozeně dělat to, co mi  okamžitě uškodí. Jako nyní, nestrčím přece ruku do ohně, když vidím, že mi to uškodí, je to zákon přírody, že biologický materiál v ohni shoří a zahyne.

    J.Litvar: Totiž, přece jen  bude to můj vlastní výběr?

     M.Laitman: Přirozeně. Vycházející z poznaní Vyššího.

     M.Sanilevič: K pokračování tohoto tématu zazněla ještě jedna otázka: „Pokud je muž nevěrný, je to v normě, všichni se jen s pochopením usmívají, pokud jde o nevěru ženy – tak je to celkově skandál. Skutečně může mít muž několik partnerek i dle duchovních zákonů?“

      M.Laitman: Ano. Vypadá to tak. Včetně mnohoženství. Nehovoříme o tom, je-li to dobře či špatně, hovoříme o tom, jak to působí v přírodě. Tak proto, prosím, s veškerými připomínkami se obracujte k jejímu Vedení, ne k nám.

    Proto se zde na naší úrovni, nebudeme zabývat drobným projednáváním, co je dnes zvykem v naší kultuře a v naší společnosti. Víme jen, že se všechno mění: v různých zemích a civilizacích se toto chápe jinak, to znamená, že není žádný vzor. Vzor – pokud chceš, si zjisti sám, co se děje v přírodě s tímto jevem.

     Muž je ve své přirozenosti (od přírody) polygamní, u něj je možné mýt styk s několika ženami, ale při tom se nemluví, že je nevěrný jedné nebo druhé. Je spousta kultur, byly i dříve, v průběhu celé historie lidstva, když pánu patřilo ( právě toto sloveso „patřilo“  používám docela vědomě) několik žen a vždy se to považovalo za normální.
 


     To znamená, jak bychom se tomuto jevu nesnažili vyhnout ( neříkejte, že dnes jsme více vyvinuti, kulturnější, emocionálnější), vždy je to v naši krvi a genech a nehodnotí se to jako předsudek vůči přírodě. To znamená, že jde o absolutné přesný výpočet dle příslušenství. Že ze strany ženy takové spojení není možné se popisuje v samotné Tóře (Pětiknižní) jako údajné prokletí, které vyřkl Stvořitel po zhřešení Adama a Evy. On říká Evě: „ A k muži Tvému patří Tvůj chtíč, on bude vládnout nad Tebou.“

                                        Co potřebuje žena

    M.Sanilevič: Proč tedy žena požaduje od muže věrnost, když dle duchovních kořenů může mít muž několik žen?

    M.Laitman: Protože v našem světě, bohužel, muž dokonce i když nemá další ženy, nemůže zabezpečit  této jediné ženě ten pocit – že ona je jeho.

    Asi se tomu musíme naučit. A ani jedné jediné ženě, jeden jediný muž nemůže, bohužel, dodat takový pocit, ty jsi – moje, to znamená, že to žena musí zkusit, pocítit.

    M.Sanilevič: Pokud bychom ji to dali, to…

    M.Laitman: Tak by to nebyl problém.

    M.Sanilevič: …ona by souhlasila i s dalšími jeho vztahy?

    M.Laitman: To záleží i na společenské úrovni. Ale v zásadě, mimo tohoto pocitu, žena nic nepotřebuje. Vidíme to na průběhu dějin lidstva, množství polygamních kultur v různých sociálních vrstvách společnosti: bylo to zavedené i u obyčejných i u bohatších lidí  a nevznikaly žádné problémy.

    Na vše musíme hledět jen z pohledu duchovních kořenů a z toho i vycházet: žena potřebuje jednoho partnera, protože u lidstva existuje jen jedna řídící síla a tento Partner má velké množství lidí, ze kterých každý je ženskou částí ve vztahu ke Stvořiteli.

     M.Sanilevič: Ale Vy byste nedoporučoval, aby se to vysvětlovalo manželce?

     M.Laitman: Tak  se to vysvětluje v kabale. Na tomto se zakládá  zařízení všech duchovních světů. Dva objekty, které nás řídí – Zeir Anpin a Malhut. Jsou to dvě zařízení v duchovním světě, které řídí mužskou a ženskou část vesmíru. Jsou sestaveny takto- Malhut je soustředěním všech duší a Zeir Anpin je jeden proto, aby  naplňoval, oplodňoval a vyvíjel je. Zde není absolutně nic si odporujícího.

    Myslím si, že všechny tyto otázky jsou natolik propojeny na podmínkách, které si dle své kultury lidé vymýšlejí.  Momentálně dnes bychom mohli přeskočit z jednoho společenského období do dalšího. Kdybychom využili současné prostředky masové informace, můžeme okamžitě udělat cokoliv. Podívejte se, jak se učí mládež: ovlivňují ji všemožnými zařízeními, které ona přijímá nebo si vytváří svoje zařízení. Zpracovávají ji jako určitý druh šablonovitého chování, nikam před nimi neutečeš. Je to vše umělé. Pokud půjdeme přírodní cestou, tak přijdeme na to, o čem hovoříme.

     J.Litvar: Chápeme, že to není osobní pohled jednoho člověka, ale názor vědce, založeného na přesných vědomostech duchovních zákonů. Ve spojení s tímto mám k Vám jednu upřímnou otázku od jedné ženy. Hovoří o tom, že mnohé ženy nezískávají uspokojení v sexu. Můžeme ji v tomto nějak pomoc?

     M.Laitman: Bohužel v tomto se kabala hodně rozcházejí s tím, co dnes je  zvykem ve společnosti. Co znamená pojem „uspokojení“? Záleží na výchově, na společenských a morálních podmínkách, nezáleží jenom na přírodě,  tak  jako i všechno v člověku.  Člověk – je dost složitější struktura než obyčejné schéma: je přání, je nutné jej naplnit, uspokojit. Ty máš možnost uspokojit se – tak se uspokoj, máš pro to všechna zařízení – auto, partner, to není důležité. Vše záleží na úrovni vývoje člověka.

    Nyní, žena, která získává nebo nezískává požitek: my víme na kolik to záleží na tom, co si přeje pod tímto pojmem – „získat požitek“. U žen vše probíhá jinak než u mužů – na více hlubší, vnitřní úrovni. Žena požaduje vřelejší, mravnější kontakt s partnerem, pocítit ho jako vlastního, osobního, zúčastněného k sobě. To není čistě sexuální, živočišné uspokojení, vyžaduje ještě víc – řekneme to tak – lidského naplnění.

     Proto hovořit jen o jedné součástí, o sexuálním naplnění, není možné. Já nevím přesně co si představuje žena, která položila tuto otázku….Možná je to zkažená představa o sexu, jako čistě živočišném požitku. A tento též pochází od toho, že se ženám nedostává normálního, správného, přirozeného vývoje výchovy a tak, díky tomuto, se žena zkazila pod vlivem okolí.

    Žena, v principu, nevidí v muži krásu, ona nechápe co je hezké a co není (ve vztahu k muži). Ona ho hodnotí dle své vnitřní škály: nakolik může být důležitým, významným, velkým v jejích očích. Jí nepřitahuje fyzická krása ani další fyzické vlastnosti ani síla partnera. Pokud ano – tak do míry, jak může zabezpečit její budoucnost a děti (a toto, v principu, také nezávisí od síly v přímém smyslu slova).

   To znamená, že žena oceňuje muže a spokojenost, kterou od něj získává, ne podle téže stupnice, co muž.
Protože pokud otázka byla položena ženou, tak ji musíme vyhodnocovat v souhrnu,  s  dalšími lidskými přáními – mravními, pouze ženskými, jejími požadavky k sexuálnímu partnerovi, k muži. To není požadavek na získání požitku v daný moment, ale na  všechno – co je charakteristické pro muže.


                                            Kabala o jednopohlavní lásce

     J.Litvar: Obdrželi jsme další otázku: „Proč v náboženství vůbec a  částečně i v Tóře, existuje přísný zákaz jednopohlavní lásky mezi muži a žádný tento zákaz není na lásku mezi ženami? Je nějaký rozdíl z pohledu duchovních kořenů?“

     M.Laitman: Jevy spojení mezi muži jsou známy s dávných dob. Byli celé národy, celé kultury, které toto hodnotili jako přirozené. Na stejné úrovni s tím, že muž měl rodinu, ženu, a možná, jedno dítě, existoval i jiný sexuální partner. Víme, že se to praktikovalo u dávných Řeků. Kvetlo to i v dalších velkých kulturních civilizacích, velikých v našem lidském ponětí. Praktikovali právě konkrétně tyto kontakty mezi pohlavími uvnitř každého pohlaví.

     V těchto kulturách se předpokládalo,že tímto způsobem mezi muži vzniká velmi silné, těsné spojení, jako druh přátelství, které umožňuje místo soupeření dosáhnout spojenectví. Ovšem ne, že by se podporovalo, ale na druhé straně se to tolerovalo. Když tyto kontakty vznikaly mezi ženami, tak se to dělo např. i kvůli tomu, že byly muži izolovány. Víme o takových problémech, které existovaly v uzavřených společnostech.

     S příchodem křesťanství začaly být mužské styky  pronásledovány. Pokud bychom hovořili o judaismu, tak ten tyto styky plně vylučuje v souladu se svými zákony. Styky mezi ženami nejsou přísně vymezeny, alespoň v judaismu. V ostatních náboženstvích to už zaleží od toho období, které budeme zkoumat.

     S pohledu kabaly styky mezi muži jsou  absolutně nenormální, protože se tímto jednáním podobají zvířatům, to znamená, že upadají z úrovně lidí na úroveň zvířat. To se hodnotí jako absolutně nepřirozeně, protože v tomto nemůže být duchovního kořene – protože sobě podobný není. Opakuji, mužský kořen – to je Stvořitel.

     A duchovní kořen ženy se nachází na úrovni duše a vzhledem k tomu, že každá duše je ženskou části  ve vztahu ke Stvořiteli, tak toto spojení mezi nimi je možné. A přitom, toto vychází z nepřítomnosti naplnění, požitku, které  by chtěla žena získat od muže. Ale nepochopení, společenské rámce a další ji přivádělo dost často k tomu, že  takové naplnění a utěšení hledala u přítelkyně.

     Mimo to, existují i absolutně vážné problémy homosexuality, které vycházejí z duchovního kořene. Protože to není tak jednoduché, co se týče našich duchovních kořenů. Po cestě sestupu z Vyššího světa do našeho světa prošli stadium, které se v lurianské kabale  nazývá „tříštění kelimu“ („tříštění nádoby“). A na této úrovni se uskutečnilo tříštění našich duší, jejich promísení mezi sebou, promísení ženské a mužské části. V každém muži je část i ženské duše, v každé ženě je i část mužské duše, to znamená, že v nás existují protikladná propojení. Vzhledem k tomu, že se to uskutečnilo v etapě úpadku duší z úrovně duchovního světa do našeho, tak současně vznikla i taková spojení mezi nimi, když se mužská a ženská přání promíchaly mezi sebou a částečně obsadila zaměněná místa místo sebe. Z tohoto vychází všechny ty „lesbické „ a „homosexuální“ problémy, které pozorujeme a mimo to i  jiné problémy. A tam se nachází kořeny všech psychických chorob.

     Musíme však pochopit, že tyto problémy existovaly a existují. To není jen rozpustilost lidí, příčina je v nenapravených našich vnitřních duší, které jsou velmi vysokých dle svého původu.
A jen napravujíc sebe, omezujíc se, násilně (násilně!) vedoucí sebe k pochopení těchto kořenů, ke správnému chování,člověk napravuje svůj kořen a tím napraví též všechny tyto deformace.

     Dnes pozorujeme obrovský impuls, prostě velký výbuch homosexuality a společnost se údajně s tímto smiřuje: co lze udělat s milióny mužů,  které jsou v těchto stycích? Pokud by to byl jeden nebo dva lidi, tak je za tento jev nutné zavřít, zničit a zakázat, ale pokud jich jsou milióny? Nic nenaděláš. Toto už je v rámci obyčejných vztahů.

     A vše toto je součásti zrození té samé krize, kterou dnes prožíváme. Ve skutečnosti to není krize, ale pocítění doznívání toho tříštění, které vzniklo v procesu sestupu duší. Když se začneme trochu pozvedat zezdola nahoru v našem egoistickém vývoji, tak dosahujeme úrovně pochopení tohoto úpadku. A nyní vcházíme do objemu tohoto úpadku, který vznikl v etapě sestupu, vcházíme do něj seshora a zde se začínáme potkávat s velmi složitými problémy a  ještě víc nepříjemností nás v budoucnu čeká.

     J.Litvar: Nepříjemností? Ale, Vy se při tom usmíváte!


    M.Laitman: Já se usmívám proto, že tuším, že náš nenapravený – ve vztahu k duchovnímu světu – stav bude brzy pochopen, procítěn lidstvem, jako nutná etapa. Aby se mohlo lidstvo co nejrychleji probít nahoru, přes tento objem,  který vznikl při tříštění kelimu (je to určité místo v naší hierarchii vývoje), musíme překonat tuto vrstvu a dosáhnout napraveného stavu.

    A do tohoto momentu se budou jen hromadit a projevovat všemožné záporné jevy v naší společnosti. Naše generace je první v této cestě nápravy a proto je tak lavinové,  velkou rychlostí narůstají nové a nové problémy ve společnosti. Ve skutečnosti na nich však není nic nového. Když kabala vysvětluje proces úpadku duší seshora-dolů, ukazuje tímto i to, co nás čeká vpředu, při pozvedání se zezdola-nahoru.

     M.Sanilevič: S pohledu kabaly jsou tyto jevy přece jenom záporné?

    M.Laitman: S pohledu kabaly se jeví jako přirozené, aby člověk musel nad nimi pracovat. To znamená, intenzivně pracovat nad sebou, proto, aby nápravou duše přivedl sebe na správný vzájemný vztah mezi přáním a požitkem.

    J.Litvar: Vy jste řekl, že muž nemůže být s druhým mužem, protože on je jeden, jako i Stvořitel. Nepochopil jsem, co to znamená.

    M.Laitman: Jeden, jako jeho Kořen.

    J.Litvar: Co znamená jeden?  Když již zde s Vámi  sedíme tři, a dál?

   M.Laitman: My zde mluvíme o Kořenu, o přírodě. Muž se cítí jedním jediným. Na tomto základě, z tohoto svého pohledu se dívá na všechny ostatní,  i na ženu. To znamená, že jeho mužský kořen, nacházející se ve Stvořiteli, mu diktuje celý systém názorů, světového názoru, vztahů, hodnocení, rozhodnutí a tak dál, celkově, veškerou jeho vnitřní podstatu. Tato vnitřní podstata vychází z kořene, který je Jediný, Dokonalý, Věčný.

   Muže přitahují abstraktní pojmy duchovnosti. Žena však hledá duchovnost úplně v jiném aspektu než muž. Ona hledá příslušnost, naplnění, hledá o co se opřít a muž – ne. On naopak touží po poznání, získání, uvědomění. Úplně rozdílné jsou cíle od mužů a od žen. Vše vychází z duchovních kořenů, ty nám  určují celou naší podstatu.

    J.Litvar: Tam je muž jeden nebo je jich tam hodně?

    M.Laitman: Každý se tam cítí být jedinečným.

   J.Litvar:  Ano,  cítí a Bůh s ním.

   M.Laitman: A Bůh - s ním.

   J.Litvar: A ti, kteří vstupují do jednopohlavního styku – ti to tak necítí?

   M.Laitman: V tomto smyslu slova – ano. Zde i vznikly nesprávná propojení mužských a ženských částí do sebe. A v takových mužských částech je i něco od žen a tak se vzájemně pociťují.

                                      Pro všechny je jen jeden lék

     M.Laitman: Všichni máme jen jediný problém a není důležité jaké sexuální orientace se přidržujeme, kdo má jaké sexuální přání, kdo je muž a kdo žena – to není důležité. Protože všichni mají jen jeden lék – objevit Vyšší svět a to postaví člověka na správnou pozici!
 „Co mám se sebou dělat?“
 Tento objev nám přináší takovou sílu pravdy, že po tom není možné jednat nesprávně, proto, že když se před Tebou objevuje - Ty již víš, že se vše ihned vrací k Tobě. Je to síla, která Tě řídí: Jak budeš jednat teď, tak i v další chvíli na Tebe ty síly zapůsobí.

     Můžete říci – tehdy, vidíc vše, co se děje, proměňuje se člověk v loutku? Objevení nám dává jen jednu jedinou možnost chování, to znamená, že se proměňujeme ve stroj, v robota. Pokud vím, že když to udělám takto, bude to správně, pokud to udělám opačně bude to špatně, vzhledem k tomu, že si od přírody přeji jen požitky, prostě jsem povinen to udělat tak, aby mě bylo dobře a ne špatně. To znamená, že veškerá moje činnost je již předem dána – počínaje z momentu objevení Vyššího světa – a dál je absolutně určena. Nutnost přítomnosti nějakého výběru se úplně ztrácí.

     A to je . Protože existence ve Vyšším světě – to je nepřetržitý vývoj. Nevím, co se stane na dalším stupni – mám svobodnou vůli.

     Možná jsme došli trochu dál, než byla položena otázka.
    
     M.Sanilevič: Říkáte „Vyšší“. Co znamená Vyšší svět?

     M.Laitman: Vyšší podle kvality.

     J.Litvar: Duše homosexuála je ženská anebo mužská?

     M.Laitman: Popletená…Existuje nesprávné zapojení kořenů jeden s druhým. V každém z nás existují chromozómy, mužské i ženské, v každém je ženská i mužská část. V mladí se nachází v prvním vzájemném vztahu, v dospělosti – v druhém, ve stáří  - ve třetím: převaluji se nebo potlačují ty či ony chromozómy atd. U žen se objevuje více mužských, u mužů více ženský atd. To je normální poměr mužských a ženských částí v každém muži a v každé ženě.

Ale je i promíchaný stav, který vznikl jako výsledek tříštění duší, jinak řečeno, nesprávně se promíchaly. Je to jako nasbírané duše. Je jich určitý počet a v nich se tyto dvě složky nesprávně spojily, jsou propleteny takovým způsobem, že nezaujímají přesné poměry  jedné k druhé. Tento poměr je  částečně u homosexuálů. Lze říci i v ženě – u lesbiček, ale ne tak zjevně. A pokud žena jde na spojení s mužem, rodí dítě, vytváří rodinu, tak u ní tyto problémy  prakticky mizí. Je to proto, že děti, rodina, manžel ji i její vnitřní svět natolik zaneprazdňují, že nachází uspokojení v normálním spojení s mužem, s rodinou.

J. Litvar: Budou se lidé s homosexuální orientací  rodit do dalšího koloběhu opět jako homosexuálové? 

M.Laitman: Do nápravy duše.

J.Litvar: Do jejich samostatné nápravy duše?

M.Laitman: Ano. Přirozeně. Tak jako u každého z nás. Nikdo mi nepomůže se příště narodit hodným, více úspěšným, více rozumným nebo odvážnějším nebo moudrým.

J.Litvar: To znamená, že nemáme s ničím počítat?

M.Laitman: Ne, s ničím. Všichni, my, naopak, jen hromadíme víc a víc záporný potenciál – abychom nakonec pochopili, že potřebujeme napravit svoji duši.

M.Sanilevič: Trochu tomu nerozumím: promíchání se uskutečnilo na duchovní, kvalitnější úrovni?

M.Laitman: Ano. Naše tělo a vůbec všechno, co probíhá v našem světě, je absolutně přesným, přesným zrozením duchovních kořenů. Zde, v našem světě, se již neděje žádný zmatek. Všechno probíhá v našich duších, v energetických složkách, které jako by kopírovaly svoji vnitřní strukturu na více hrubší látku – neživou, rostlinnou, živočišnou.

M.Sanilevič: To znamená, jestli byl člověk homosexuálem, on se bude stále ztělesňovat do toho samotného těla a bude nadále homosexuálem v našem materiálním světě?

M.Laitman: Ano, ale za různých okolností, v různých systémech výchovy se bude možná projevovat různě.

M.Sanilevič: Do doby než napraví svoji duši?

M.Laitman: Ano. A mimo to, v nás, v každé etapě vznikají určité potřeby, snahy, určité vlastnosti, které v daný moment, v dané situaci, v daném životě se musíme napravovat. To se projevuje v souladu s koloběhem duší, se společným systémem nápravy, která se učí v kabale. Ale to je už velmi složitý systém závislosti jeden na druhém.

J.Litvar: Jedná dívka ze San-Franciska se ptá: „Jak najít druhou polovinu, když jsou kolem samí zvrhlíci?“

M.Laitman: Tento jev se pozoruje dnes, bohužel nejen v překrásném městě Severní Ameriky, ale všude a kdekoliv. Říkám „bohužel“ z pohledu této otázky. Osobně nelituji, ale pozoruji tyto jevy, jako projev naší společné „nenapravitelnosti“ na pozemské úrovni, kterou můžeme napravit pouze z duchovní úrovně. Co dělat? Přijímat to, co je v daných rámcích a existovat. Nic jiného dělat nemůžeme, do té doby,  pokud nepochopíme, odkud to pochází a nezačneme se napravovat. Není léku na tomto světě.  Na krátkou dobu můžeme utéci, nějakým způsobem se přizpůsobit nebo trochu přizpůsobit sobě tento svět. Ale kardinální řešení – napravovat se  v samotném zdroji: Tam, kde je zdroj porušení, tam musí začít náprava.

                                        Prostituce – je to špatně nebo dobře

     J.Litvar: Otázka z internetu: „Proč v posledních letech ženy s takovou lehkostí provozují nejstarší řemeslo na světě a jejich procento velmi narůstá?“

     M.Laitman: V principu je tak jako  na všechny ostatní otázky jen jedna odpověď: Je to, protože vstupujeme do období objevení nenapravitelnosti našich duší – do vrstvy, kde se rozbili při cestě seshora-dolů. Následkem toho se i dějí tyto poruchy, disharmonie ve vnitřních spojeních člověka.

     Ženám je vlastní patřit muži, rodině, dětem. A najednou hovoříme o nejstarším řemeslu. Kdo k tomu donutil ženu - i příroda i muži… To, co pozorujeme dnes, probíhá proto, že egoizmus člověka převládá nad všemi podmínečnostmi, společenskými a přírodními postaveními. Dnes lidé již masově činí to, co v minulosti nedělali, pokládajíc to za škodlivé. Život prostě ztrácí smysl. Je to proto, že u velkého egoizmu existuje možnost se naplnit – stojí to za to, vést takový život, život lze i ztratit, lze jej potlačit narkotiky, lze jej ,vůbec, skončit…

     Kolik sebevražd, kolik depresí je, ze kterých chtějí lidé uniknout, přestat pociťovat, přestat žít! Je jich obrovský počet. Vzniká otázka o eutanazií, ukončení života: „50 let. A co mám dál dělat? Vzal jsem si prášek – a klidně jsem usnul.“

     Nacházíme se ve stavu přehodnocení životních hodnot a vůbec, existence lidstva. Před realitou globální krize vůbec nevíme, zda budeme existovat za 10 – 20 let. Lidé se k tomuto staví filozoficky: „ A co bude zítra? Jaký je v tom rozdíl, zítra? Co se může stát? Ano, zítra mohou zkrachovat všechny banky nebo nás zatopí tsunami nebo se ještě něco stane“. Nemajíc spojení s duchovním světem, člověk se odděluje od materiální skutečnosti. Začíná vytvářet úplně jiné, umělé, rámce svého chování , nový svět – virtuální svět, kam chce utéci, ve kterém chce existovat. A takto, v tomto virtuálním světě je vše možné, vše je zde normální, vše je zvyklostí: „Mohu si vydělat tak a tak, a tak si takto vydělávám“.

     Mluvíte o nejstarší profesi: Já se věnuji množství různým lidským problémům a pozoruji zajímavé jevy. Dívka, aby mohla zaplatit svatbu, provozuje prostituci, nespojujíc, absolutně, jedno s druhým. I takových přípaM.Sanilevič:dů je hodně. To znamená, že má lásku, chce se vdát, rodit děti, ale proto se musí trochu „zařídit“.

     U člověka vznikne pocit absolutní izolace, narušení procesu vlastního života: nejstarší řemeslo a příslušnost jednoho k druhému, láska, spojení s mužem. I toto hovoří o tom, že se v člověku vyvíjí a vzájemně se vzdalují, jeden od druhého, živočišné a lidské části. Ale o to by bylo zvláštní téma.

      Stále se snažím pochopit: Je to špatně nebo dobře – prostituce?

     M.Laitman: Nic na tom není, ani dobrého a ani špatného. Je to jev , který se také vyvíjí. Podívejte se do Bible, kolikrát se tam zmiňuje tento jev? Mnohokrát! To znamená, že tento jev  existuje po celou dobu dějin lidstva, které jsou důsledkem rozptýlení duší, a které můžeme napravit pouze tím, že napravíme, právě, naše duše. Proto, že vše se odvíjí ze shora-dolů a v našem světě není nic špatně nebo dobře. V našem světě pozorujeme důsledek působení Vyšších sil.

     Proto trestat člověka není za co a není co od něj požadovat. Jak můžeš něco od něj vyžadovat, když je řízen takovým způsobem? Lze vůbec něco vytýkat člověku, vyhrožovat mu, uvěznit je do vězení za jeho činy? Kdo to je? On získal vše, po narození – získal výchovu, společnost mu nabídla svoje vymoženosti, svoje rámce chování – dobré nebo špatné – to není důležité. Dál se vyvíjel, působil jako stroj, který naplnili všemožnou informací. Můžeme vyžadovat od člověka požadavky? Požadavky požadujte od toho, kdo jej vychoval, od té společnosti, ve které se nacházel. Tato společnost Tě vychovala a ještě Tě i trestá? Společnost musí být potrestána a ne Ty.

     M.Sanilevič: Tak to tedy vypadá, že ve Vyšším světě nebude prostituce?

     M.Laitman: Ve Vyšším světě existuje shoda duchovních kořenů – to je  když, mužská a ženská část se spojují společně se Stvořitelem. Jak se praví: „Muž a žena a Stvořitel mezi nimi.“

     J.Litvar: Souvisejí s tímto ještě dvě otázky. První, vlastně jste na ni zodpověděl: „A celkově, sex – je to dobře nebo špatně nebo jak říkávali v SSSR – „ u nás sex není“?“

     M.Laitman: Sex je přirozeným přírodním jevem, o kterém nelze hovořit jako – je to dobře nebo ne a tím spíše „ u nás sex není“, když je základem všech vzájemných vztahů mezi pohlavími.


                                        Sex se nachází v základě všech našich myšlenek

     J.Litvar: Další otázka pochází od občana z Německa, který již přemýšlí o svém duchovním postupu, touží po budoucnosti. Tato otázka zní: „A ve Vyšších světech je sex lepší nebo horší, je víc sladký nebo víc hořký, než je u nás?

     M.Laitman: Sex ve Vyšším světě  - to je nepřetržitý jev, ve kterém se nachází duše. Proto je i nejvyšším uspokojením na světě.

     Bylo již řečeno, že od té doby, jakmile kabalisté= sestoupili z duchovní úrovně (kdy si ve staré době, když se psala Bible a další svaté knihy, existovalo mnoho kabalistů) to opravdový pocit návratnosti zůstal jen u těch, kdo se ještě nacházel ve Vyšším světě nebo u těch, kdo jej chápal.

     To znamená, že má na mysli opravdový požitek, který se uskutečňuje právě spojením mužské a ženské části, které v kabale nazýváme „zivug“. To probíhá na duchovní úrovni, je to  nejmocnější pocítění - naplnění duše Stvořitelem.

     J.Litvar: Můžete to říci jednodušeji: Je duchovní sex tvrdší, silnější než ten náš nebo ne?

     M.Laitman: Ano je, vždyť je základem toho co se v nás děje.

     J.Litvar: Je, kvůli tomu , že po něm dychtíme, řekněte pravdu?

M.Laitman: V principu, člověk v podvědomí, právě proto i touží po duchovním světě. Nyní se to postupně projevuje ještě více otevřeněji, neboť se tam  objevují opravdové, nepoznané požitky.

M.Sanilevič: Nedávno jsem četl takovou to informaci, že muž myslí na sex každých devět vteřin.

M.Laitman: Devět vteřin? Ne, v souladu s kabalou, sex je základem všech našich myšlenek, protože vychází z duchovního kořene, sjednocení se Stvořitelem, ve kterém my představujeme  ženskou část a On – mužskou. A na tomto našem konečném cíli jsou založeny všechny jevy přírody. Proto nemůže být to, abychom na sex nemysleli. To znamená, že naše snaha k protikladnému pohlaví,  k požitku, právě vychází ze závěrečného stavu spojení se Stvořitelem, které se v kabale nazývá „zivug de-akaa“ – stále sexuální spojení.

M.Sanilevič: V duchovním světě budeme každou vteřinu myslet na sex?

M.Laitman: V duchovním – ano, ale tam je to trochu jinak, než v našem světě. A proto duchovní kontakt – věčný, dává člověku pocítění dokonalého a stále se rozvíjejícího naplnění. To není jako v našem světě, kde provozujeme sex, získáváme mžikový požitek a nesledně existuje velká přestávka, obnovení přání, nutnost hledání partnera atd. A znovu pociťuješ požitek v průběhu několika vteřin, a znovu to přichází, a znovu vše od začátku.
    
      V duchovním světě – vzhledem tomu, že tyto požitky jsou vzájemné a vzájemně odevzdávající se v mužské a ženské části – seshora přichází Vyšší světlo, které naplňuje mužské a ženské přání. Vypadá to takto: Dvě protikladná přání – mužské a ženské – naplňují se seshora jedním světlem. Proto tyto nezhasínají jedno druhé, ale probíhá jejich postupné větší a větší vyvíjení se.

     To znamená, že duchovní orgasmus je stálý a více a více se vyvíjející. Protože dává člověku pocit věčného života.

     J.Litvar: To je pohádka…Ale Vy jste řekl, že my jsme žena a Stvořitel – jako muž.

    M.Laitman: Získávající – Dávající

    J.Litvar: My – jako žena? Nebo jste měl na mysli něco jiného?

    M.Laitman: Duše je ve vztahu tomu, kdo ji naplňuje ve vztahu ke Stvořiteli, cítí se jako naplňující část, závislá část, proto se tato nazývá ženskou částí. Když jeden muž obdrží od druhého nějaké to naplnění, je  v tento moment také ženskou části ve vztahu k mužské.

     J.Litvar: To znamená, že přece jen mluvíme o vlastnostech?

    M.Laitman: Ovšem.

     J.Litvar: Ne, že bych , já muž, se stal v duchovních světech  ženou, my mluvíme o vlastnostech?

     M.Laitman: My jsme nehovořili o tělech. Mám na mysli jen dvě kategorie, které existují ve všech stvořeních  - přání naplnit se a samotné naplnění.

     J.Litvar: A přání naplnění – to je ženská část.

     M.Laitman: Ano, ženská část.

    J.Litvar: A naplnění, to znamená,  Stvořitel – mužská část?

    M.Laitman: Ano. V každé chvíli – časově měnící se. Kdybych v daný moment, nacházejíc se na určité úrovni, v určitém vztahu k nejnižší úrovni, tak jste mužskou částí a ve vtahu k nejvyšší úrovni, jste ženskou částí.

     Ze stálého, měnícího se vztahu mezi dušemi v duchovním světě i vznikají v našem světě, při tříštění všemožných neodpovídajících vlastností  problémy, nepřirozené náklonnosti.

     Chápu, že je to problém – hledět skrz náš svět na Vyšší svět nebo z Vyššího světa na náš. Pro nováčky je to ovšem nereálné –pochopit tento názor, tuto perspektivu. Ale musíme se v tom trochu vyznat. Několik vyučovacích hodin již umožní člověku pochopit to, co se děje ve skutečnosti v našich kořenech a odkud vycházejí síly určující vše v našem světě. Všem to doporučuji.

     J.Litvar: Je to napsáno ve Vašich knihách?

    M.Laitman: Oni v zásadě hovoří jen o tom– o odhalení sítě sil, které nás řídí. A odtud je to zjevné, jasné!  Umožňují se s tímto vyrovnat samotnému člověku, uzdravit se a vejít do těchto nejkomfortnějších stavů.

    M.Sanilevič:  Myslím si, že je to velmi těžké:  odreagovat se od těla, tj. stále přemýšlet v rámci kategorií sil, vlastností, odmítat zakořeněné?

     M.Laitman: Moment, a když jdu k lékaři, který mě vyšetřuje, provádí hromadu analýz a potom mi vypráví o všelijakých chemických analýzách, které ve mně probíhají, o tom jak je to  správně nebo špatně. Sdělují mi něco o všelijakých látkách, které produkuji? O čem to  hovořím? Hovořím o svém těle? Hovořím o nějakém nástroji, o systému, které vycházejí ze stavu  rovnováhy pod působením určitých sil na neživé, rostlinné, živočišné úrovni, na úrovni pochopení, zapamatování atd. Člověk – to je systém, nikam neunikneš. Nemůže o něm tak hovořit primitivně jako v nějakém televizním seriálu.

    Takže, život nás nutí se v sobě vyznat, když chceme dosáhnout opravdového komfortního stavu. Nikam neunikneš. Jinak,  přejdeš na drogy apod. To však není řešení.

                                        O hierarchii naplnění

     M.Sanilevič: „Proč se muži stačí  podívat na ženu a už je mu dobře, a žena potřebuje slyšet, a ještě mnoho více…

     J.Litvar: Pro mě je to málo, podívat se

     M.Laitman: Ne, není to málo.

     J.Litvar: Spokojeně se dívám, ale…

     M.Laitman: „Spokojeně se dívám“ – znamená to, že se již kocháš. Žena od toho, že se dívá na cizího muže na ulici ( pokud si ho vůbec  všímá, ale zpravidla, si ho  nevšímá), nepociťuje žádný požitek. Pociťuje požitek z toho, že ji patří nebo může patřit, protože to chce ( když chce nějakou věc). Nedívá se na muže, hodnotíc ho z pozice pohledu nějakých standardů mužské krásy. Necítí a nevidí v tom, pro sebe, zdroj požitku.

     Muž, ale vidí v ženě všechno, co patří k její živočišné části. A v tomto vztahu jsme my, více  živočichové, než žena. Přiznej se.

     J.Litvar: Mě se dokonce líbí tato moje „představivost“(obraz).

    M.Laitman: Ale ano. Jenomže nehovoříme o tom, co se líbí, mluvíme o hierarchii naplnění. Je docela přirozené, že u muže je více primitivnější než u ženy. Ale přece jen, je to proto, že současný muž a vůbec muž našeho světa, se uzavírá jen do tohoto naplnění. A pokud by se vyvíjel dál, tak by uviděl, že v zásadě se spojení se ženou by dosáhl velkých duchovních naplnění. A tehdy  by hleděl na ní a hodnotil by ji tak, jak si to žena přeje: „Proč mě nehodnotíš jako člověka – vnitřně?“ Myslím si, že jste tato slova, ne jednou,  od žen slyšeli!

     M.Sanilevič: Mám jednu otázku o zevnějšku. Může být i trochu osobní, ale myslím si, že budou se mnou souhlasit milióny, desítky miliónů mužů. Mám na mysli ty, kteří tráví v tělocvičnách několik hodin denně kvůli tomu, aby měli svůj zevnějšek v pořádku a při tom jsou si jisti, že ženám se to líbí.

     M.Laitman: To je absolutně nesprávné. To se jen mužům tak zdá, v tomto případě vůbec nerozumí ženám. Mužům se prostě  chce tímto způsobem vyplnit, kompenzovat svoje vnitřní nedostatky, nějaké problémy.

     Vše, co děláme , vychází z našeho vnitřního přání dosáhnout nějakého naplnění,  nejdokonalejšího stavu. Pokud  jej pociťuji ne v tom, abych byl silnější, ale v tom, abych byl moudřejší, tak hledám moudrost. Pokud pociťuji to, že nejdokonalejší stav je v tom, abych byl zvláštním, tak se tomu věnuji.  To je vše. Existuje přesný, určitý výpočet, který je závislý na vkusech, společnosti, nasměrování, zařízení atd.

     Ale žena velmi povrchně hodnotí muže vnějšně. Mluvíme o jejím důležitém hodnocení, nemluvíme o tom, když si přeje se ukázat  ,na veřejnosti, s nějakým mužem, aby ji ho záviděli.  Tehdy existuje úplně jiné řešení otázky: Jak bude vypadat z cizího pohledu,
vzhledem tomu, že ji závidí, nakolik se udělá nevolno jejím přítelkyním , když uvidí jakého má dobrého partnera, To už jsou jiné záležitosti…Mluvíme o více nebo méně přirozených pobuzeních – našich a ženských.

     Ve skutečnosti, ženy si nevybírají muže dle vnějších kriterií. Ne. Tím spíše ne dle fyzické síle. Toto hodnocení u žen chybí. Jen když se chlubí před ostatními. Tak toto není její osobní věc, vodítkem je hodnocení společnosti.

     J.Litvar: Vy, asi, přece jen nemáte úplnou pravdu. V dnešní době jsou velmi rozšířena po celém světě zařízení, kam se chodí ženy  podívat na krasavce – muže, kteří jim předvádí nejen sílu, ale i sexuální přitažlivost. A ženy od toho nabývají velkého dojmu, platí za to velké peníze.

     M.Laitman: Už jsme o tom hovořili, že lidstvo vstupuje do nejposlednější etapy pozemského vývoje, která se nazývá „ uvědomění si zla“.  Uvědomění si zla, špatnosti vlastního egoizmu, vlastního stavu, důvodu tříštění duší. Všechny krize, které prožíváme, všechny bolestivé stavy, které se dnes ve společnosti projevují – přirozené, ale jsou ve zvráceném, bolestivém druhu. Musíme to všechno prožít, musíme to všechno pochopit, uvědomit si, že to nejsou přirozená, správná spojení, ale naopak, jde o projevení nemoci, u které musíme samy určit společně diagnózu. A diagnóza je velmi jednoduchá – zkažení duší, nenapravitelnost duší, tříštění duší. Musíme je napravit a teprve tehdy dosáhneme překrásného harmonického stavu, dokonalosti, věčnosti, harmonie mezi sebou, v našem nitru a potom bude vše dobře. Ale ještě před tím, musíme velmi přesně vše pochopit, co se s námi děje. A k tomu nám pomáhá kabala.

     Takže, sex je správný i láska i vše o čem jsme hovořili v předešlých besedách. Ale pochopení Vyšších sil i toho, jak na nás působí – prostě nutné, proto, abychom přežili, proto, abychom dosáhli komfortního života. To co se s námi děje, je jenom začátek objevení krize, naší zkažené vnitřní přírody, která se ještě jen projevuje.

     Proč se každým dnem stává kabala více a více potřebnější? Je to proto, že začíná vysvětlovat člověku, čeho dosáhl za tisíce let svého vývoje. Pohledni, jaké staré, neproniknutelné, nízké instinkty se najednou pozvedají ve společnosti, a tato společnost je začíná prohlašovat za nějaké  hodnoty.

     J.Litvar: Příští naše setkání budeme věnovat tématu láska, rodina, manželství, děti, mateřství atd.

     M.Laitman: Ó, to je nejméně zkažený jev v našem životě. Je sice zkažený, ovšem, ale ne do takové míry. Proč znovu o tom mluvím – proto, že v sexu se to takto projevuje. Hovořili jsme o tom, že je to nejhlubší , největší přání člověka, proto jeho naplnění je největší, ale též i nejkratší. A proto kolem něj se kroutí celý náš život. Nakolik se intenzivně projevuje tato sexuální „nemoc“ u lidstva, natolik rychleji si člověk uvědomuje nutnost vyznat se ve svém životě.

 Proto, když najednou – po těch všech chytráctvích , které se snaží dnešní lidstvo vytvořit, stavící si umělé cíle, vymyslet  všemožné způsoby sexuálních požitků – se zklame, následně u něj zmizí samotný základní zdroj naplnění se. Představte si, kdybychom to ubrali  ze současného života mužů (u žen v menší míře), co se potom s námi stane: Pro co budeme žít? A co potom zbude? Fotbal, jídlo, pití?

     Je to zklamání, je to prázdnota, která se bude projevovat víc a víc. A poté,  nebude prostě proč žít. Deprese zažene člověka do pasti, kterou nám připravil Stvořitel: Zamysli se nad úrovní své existence, jsi povinen vstoupit do Vyššího světa.

                                        Po prudkém vzestupu nastane rezignace

    M.Sanilevič: Může se stát, že ztratíme zájem o sex?

    M.Laitman: Ovšemže! Po všech těch vrcholech nastane rezignace. Co se dnes děje se zvrhlostmi? Narušují se všechna přírodní spojení – mužské, ženské, rodinné, s dětmi a tak dál.
Všechno toto přivede ke ztrátě možnosti naplnit se od sexu. Je to strašná věc. Žádná viagra, nic nezmůže.

    M.Sanilevič: Je to těžké si představit.

    M.Laitman: Dnešní vzestup nás přivede k tomuto stavu. Vždycky se to děje, při jakémkoliv jevu: nejdříve vznikne jeho poslední, předsmrtní , jako vzestup, oživení, a potom zhasnutí. A lidstvo bude na tom špatně. A tehdy, my kabalisté, můžeme vyjít na scénu a říci: „My máme lék!“

    J.Litvar: Tímto způsobem, to vypadá, že počet lidí na Zemi a porodnost prudce opadne?

    M.Laitman: Takto to i vidíme.

    J.Litvar: Ne, dnes to vidíme nepatrně, a ne tak prudce…

   M.Laitman: Nacházíme se jen na počátku tohoto procesu, který započal jen před 20 – 30 lety. Ale ve skutečnosti, je to pět-šest let, když se začal projevovat, již zřetelně. Před 20 lety vůbec  nikdo nemluvil o tom, že se lidstvo nachází v krizové stavu. Nějaký Římský klub tiše hovořil o tomto důvodu a víc nikdo.Vědci dokonce jistě tvrdili, že je to nějaký filozof, který na toto poukazuje (Fukama se dotýkal tohoto tématu) . A dál co? Dnes – každé noviny neví o čem by psali, kdyby se nedotýkaly tohoto tématu.

     Je to krize – vyvíjející se, kabala to předpovídala ještě před tisíci lety: slepá ulička technologického a kulturního vývoje lidstva a nutnost jeho duchovního vývoje. Tak, nyní se to i stane. Doufáme, že ještě v naší době. Takže ve skutečnosti je věčný, dokonalý orgasmus
před námi.

    J.Litvar: Děkujeme!

↑ Nahoru

        

          

         KURZ KABALY OD 22.02.15

        

         

        

       

        

   

     

                  objednat zde

       

 -  F. KAFKA " PŘED ZÁKONEM" 

-  DĚTI INDIGO: NADÁNÍ NEBO POTRESTÁNÍ ?

-  ZMĚŇ OSUD

-  SEX, KTERÝ HLEDÁME

-  JAK SE NESTÁT RUKOJMÍM BANK

-  ČÍM LIDI PŘITAHUJE FAŠISMUS

-  KDY NÁS PŘESTANOU BAVIT PROPADY FONDOVÉHO TRHU…

-  ZLO NEEXISTUJE, PANE !

-  NESPORNÁ SPRÁVNOST PŘIRODY  

- CO SE STALO V PÁTEK PŘED 5769 LETY

KRIZE: BUDE TO ZAJÍMAVÉ

- KRIZE - PRO NAŠE BLAHO

- KONEC EPOCHY EGOIZMU

- BOŽSKÉ SPIKNUTI 

- GLOBÁLNÍ MODEL BUSINESSU

- POSÍLIT NAŠE DĚTI

- DROGY A SPOLEČNOST - KDO Z KOHO

NA PRAHU ZMĚN

- KRONIKA (NE) USKUTEČNĚNÉHO EXPERIMENTU

- KRIZE: CO DÁL?

- PŘÍČINA VŠECH UTRPENÍ

- K PROBLEMATICE ZDRAVÍ ČLOVÉKA

- NA PROTĚJŠÍ STRANĚ

- TECHNIKA ZÍSKÁVÁNÍ A ODEVZDÁVÁNÍ

- ODDĚLENĚ A SPOLU

BUDE LI TŘETÍ SVÉTOVÁ VÁLKA?

- NĚCO O ZÁHROBNÍM SVĚTE 

- SLABÉ POHLAVÍ A NEBO MYŠLENKY O OPRAVDOVÉM MUŽI  

- BOD ODPOČTU

- ČEMU A JAK UČIT DĚTI

- "VYŠŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ": JAK VYCHOVÁVAT ŠŤASTNÉ DĚTI?

- PROČ JE TOLIK UTRPENÍ?

- NENÍ TŘEBA JEŠTĚ JEDNOU OTEVÍRAT AMERIKU!

- JSME PŘIPRAVENI NA DRUHOU VLNU KRIZE? 

- OBCHOD BUDOUSNOSTI

- CO ZNAMENÁ PŘÍBĚH ADAMA A EVY V NAŠICH DOBÁCH

- ZA PRINCIPEM POTĚŠENÍ

Copyright © 2008 Kabbalah.cz
Developed by ILM Internet Solutions Prague